Spelregels district
zaalvoetbal
Augustus 2020
Inhoudsopgave
INLEIDING 3
REGEL 1 – HET SPEELVELD 5
REGEL 2 – DE BAL 8
REGEL 3 – HET AANTAL SPELERS 10
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS 16
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER 19
REGEL 6 – DE SECRETARIS / ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 24
REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD 27
REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL 29
REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL 31
REGEL 10 – HOE ER WORDT GESCOORD 32
REGEL 11 – BUITENSPEL 33
REGEL 12– OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG 34
REGEL 13 – DE VRIJE SCHOPPEN 46
REGEL 14 – DE STRAFSCHOP 49
REGEL 15 – DE INTRAP 52
REGEL 16 – DE DOELWORP 54
REGEL 17 – DE HOEKSCHOP 56
REGELING OM DE WINNAAR VAN EEN WEDSTRIJD TE BEPALEN 58
DE STRAFSCHOPPENSERIE 59
SCHEIDSRECHTERSSIGNALEN 61
Regel 1
3
Inleiding
Voor u ligt de gewijzigde versie van de spelregels district zaalvoetbal. Naast de 17 beschreven spelregels zijn ook de
interpretatie van de spelregels en de richtlijnen voor de scheidsrechters in deze versie toegevoegd.
Kortom, een volledig boek dat als basis dient voor het spelen / reguleren van dit leuke spel.
Vele andere zaken zijn terug te vinden in het digitale Bewaarnummer van de KNVB en de digitale reglementenbundel.
Beide uitgaven zijn terug te vinden op de website van de KNVB www.knvb.nl. Het is belangrijk om ook deze uitgaven
goed door te nemen.
Mocht u vragen hebben op spelregelgebied, dan kunt u zich per e-mail wenden tot de werkgroep spelregelzaken
zaalvoetbal (zaalvoetbal@knvb.nl).
Ik wens u veel zaalvoetbal plezier toe!
Ron Kauwen
Medewerker zaalvoetbal Landelijk
Augustus 2020

 

 

 

NB:
Mannelijk en vrouwelijk
In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van spelers,
(assistent-)scheidsrechters, officials en anderen; bedoeld wordt zowel het mannelijk, als het vrouwelijk geslacht.
Regel 1
4
Afmetingen van het speelveld
Regel 1
5
Regel 1 – Het speelveld
Veldoppervlak
Wedstrijden worden gespeeld op een vloer die gelijkmatig en vlak is, overeenkomstig de competitiereglementen. Het
gebruik van hout of synthetisch materiaal wordt aanbevolen. Kunstmatige vloeren mogen worden toegestaan in
wedstrijden die georganiseerd worden onder auspiciën en met toestemming van de KNVB.
Afmetingen
Het speelveld is rechthoekig en is gemarkeerd met lijnen. Deze lijnen behoren bij de gebieden die ze begrenzen.
De twee lange lijnen heten zijlijnen en de twee korte lijnen heten doellijnen.
Het speelveld is door een middenlijn, die het midden van beide zijden verbindt, verdeeld in twee gelijke helften. Het
middelpunt van het speelveld wordt duidelijk aangegeven in het midden van de middenlijn. Hieromheen is een cirkel
getrokken met een straal van 3 meter.
Buiten het speelveld mogen op 5 meter afstand van de kwartcirkel, of op 5 meter afstand van het snijpunt van doellijn en
zijlijn, loodrecht op de doellijn, lijnen van 8 cm worden aangebracht om er voor te zorgen dat deze afstand door het
verdedigende team in acht wordt genomen bij het nemen van een hoekschop.
De lengte van de zijlijn moet groter zijn dan de lengte van de doellijn. Alle lijnen moeten bij voorkeur maximaal 8 cm
breed zijn (minimaal 5 cm is toegestaan).
Lengte (zijlijn) minimaal 25 meter
maximaal 42 meter
Breedte (doellijn) minimaal 16 meter
maximaal 25 meter
Internationale wedstrijden
Lengte (zijlijn) minimaal 38 meter
maximaal 42 meter
Breedte (doellijn) minimaal 20 meter
maximaal 25 meter
Toelichting
Rondom het speelveld dient bij voorkeur een obstakelvrije uitloopruimte van 2 meter met een minimum van 1 meter te
worden aangehouden.
Het strafschopgebied
Aan de beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een strafschopgebied aangegeven:
Loodrecht op elke doellijn moet een cirkelboog getrokken worden op een afstand van 6 meter van de binnenkant van
elke doelpaal en met een straal van 6 meter. Het bovenste deel van deze cirkelboog moet een lijn van 3 meter zijn, die
evenwijdig loopt aan de doellijn. Het gebied, dat begrensd wordt door deze lijn heet het strafschopgebied.
Het strafschoppunt
In elk strafschopgebied is een strafschoppunt aangebracht op een afstand van 6 meter vanaf het midden van de doellijn
en even ver vanaf beide doelpalen. Dit punt heet het strafschoppunt.
Het hoekschopgebied
Binnen het speelveld mag een kwartcirkel worden aangebracht met een straal van 25 cm, gemeten vanaf de vier
snijpunten van doellijn en zijlijn.
Bij internationale wedstrijden is dit dwingend voorgeschreven.
Regel 1
6
De doelen
Op het midden van elke doellijn moet een doel zijn geplaatst.
Het doel bestaat uit twee loodrecht staande palen, elk op een gelijke afstand van het snijpunt van zijlijn en doellijn, die
aan de bovenzijde zijn verbonden door een horizontale doellat. De afstand tussen de palen is 3 meter en de afstand van
de onderkant van de doellat tot de grond is 2 meter. Beide doelpalen en de doellat moeten zijn gemaakt van hout, metaal
of ander goedgekeurd materiaal. Zij mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn en mogen geen gevaar
opleveren voor de spelers.
Beide doelpalen en de doellat moeten 8 cm breed en dik zijn. De doellijnen moeten dezelfde breedte hebben als de
doelpalen en de doellat.
Achter de doelpalen en de doellat worden netten vastgemaakt. Stangen of andere bruikbare ondersteuning dienen als
steun voor het onderste gedeelte. Deze stangen mogen de doelverdediger niet hinderen. De doelen mogen
verplaatsbaar zijn, maar moeten tijdens de wedstrijd deugdelijk aan de speelvloer zijn verankerd.
De doelen moeten in kleur afwijken van de kleur van de speelvloer.
De wisselzones
De wisselzones worden aangegeven op de zijlijn voor de bank (en) van de wisselspelers waar de wissels plaatsvinden
zoals vermeld in regel 3.
• Zij zijn aangebracht voor de instructiezone en hebben een lengte van 5 meter. Zij worden gemarkeerd door lijnen
aan het einde. Deze lijnen zijn 80 cm lang (40 cm binnen en 40 cm buiten het speelveld) en zijn 8 cm breed.
• De ruimte voor de tafel van de secretaris alsmede 5 meter aan weerszijde van de middenlijn dient obstakelvrij te zijn.
De wisselzone is aangebracht op die helft van het speelhelft van het team dat deze helft verdedigt.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Kunstmatig speelveld
Het spelen op een kunstmatig speelveld is niet toegestaan in wedstrijden tussen vertegenwoordigende teams van de bij
de FIFA aangesloten bonden of in internationale clubwedstrijden.
Afbakening
• Het is niet toegestaan om het speelveld af te bakenen met onderbroken lijnen.
• De lijnen behoren tot de gebieden die zij afbakenen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bal pas uit het spel is als deze
geheel en al over de doel-/zijlijn is gegaan. Zo is een doelpunt pas gemaakt als de bal geheel en al de achterzijde
van de doellijn tussen de palen is gepasseerd.
De scheidsrechter moet vroegtijdig, dan wel kort voor aanvang van de wedstrijd en voor het begin van de tweede helft,
controleren of de doelen voldoen aan het gestelde in Regel 1.
Het speelveld
De vloer moet gelijkmatig en vlak zijn. De KNVB bepaalt welke type speelvloer voldoet aan de door haar gestelde
criteria.
Alleen de lijnen aangegeven in Regel 1 mogen worden aangebracht op de speelvloer.
Woord naar voren verplaatgsen (stond een spatie te veel) Wanneer een speler onrechtmatige markeringen aanbrengt
op de speelvloer moet hem een tijdstraf van twee minuten worden opgelegd door het tonen van de gele kaart wegens
onsportief gedrag. Wanneer de scheidsrechter dit opmerkt terwijl de bal in het spel is, moet hij het spel onderbreken,
tenzij de voordeelregel kan worden toegepast. Als hij het spel onderbreekt, moet het spel worden hervat met een
indirecte vrije schop te nemen door het andere team vanaf de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken
(zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Regel 1
7
Doelen
Indien de doellat uit positie is geraakt of breekt, moet het spel worden onderbroken totdat de doellat is hersteld of in de
oorspronkelijke positie is teruggebracht. Indien herstel niet mogelijk is, moet de wedstrijd worden beëindigd.
Het gebruik van een touw om de doellat te vervangen is niet toegestaan.
Indien de doellat kan worden hersteld, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was
toen het spel werd onderbroken, tenzij dit gebeurde binnen het strafschopgebied; in dat geval wordt het spel hervat met
een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
Commerciële reclame op de speelvloer
Als de competitiereglementen dit toestaan, is reclame op de speelvloer toegestaan. Het mag niet verwarrend zijn voor de
scheidsrechter of de secretaris.
Regel 2 – De bal
8
Regel 2 – De bal
Eigenschappen en afmetingen
De bal
• is bolvormig;
• is gemaakt van leer of ander geschikt materiaal;
• heeft een omtrek van niet meer dan 64 cm en niet minder dan 62 cm (bal nummer 4);
• weegt niet meer dan 440 gram en niet minder dan 400 gram bij het begin van de wedstrijd;
• heeft een druk gelijk aan 0. 6 – 0.9 atmosfeer (600-900 g/cm2) op zeeniveau;
• mag niet hoger komen dan 65 cm en niet lager dan 50 cm bij de eerste stuit als men de bal van een
hoogte van 2 meter laat vallen.
Vervanging van een onbruikbare bal
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd:
• wordt de wedstrijd onderbroken;
• wordt er hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de eerste bal onbruikbaar werd.
Indien dit binnen het strafschopgebied was, moet hervat worden met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn op de
plaats die het dichtst gelegen is bij de plek waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Indien dit gebeurt nadat een strafschop is genomen en de bal niet de doelpalen, doellat of een speler raakt en geen
overtreding is begaan, moet de strafschop opnieuw worden genomen.
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt, terwijl deze niet in het spel is bij een aftrap, doelworp, hoekschop, vrije schop,
strafschop, scheidsrechtersbal of intrap:
• wordt het spel hervat zoals het hervat had moeten worden.
De bal mag tijdens de wedstrijd alleen worden vervangen met toestemming van de scheidsrechter.
OB 1
Tijdens de FIFA-competitiewedstrijden en tijdens competitiewedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de
confederaties en de nationale bonden, is geen enkele vorm van reclame op de bal toegestaan, met uitzondering van het
embleem van de competitie, het embleem van de organisator van de competitie en het goedgekeurde handelsmerk van
de fabrikant. De competitiereglementen kunnen beperkingen opleggen voor wat betreft de afmeting en het aantal van
deze aanduidingen.
Tijdens competitiewedstrijden mogen alleen ballen worden gebruikt die voldoen aan de minimum technische eisen
gesteld in Regel 2.
Het gebruik van viltballen is bij internationale wedstrijden niet toegestaan.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
Eigendom bal
De bal blijft eigendom van de vereniging of de bond die als de ontvangende vereniging wordt beschouwd. Na afloop van
de wedstrijd moet de bal aan de scheidsrechter ter hand worden gesteld.
Spelers, scheidsrechter, noch secretaris of officials mogen zich de bal toe-eigenen.
Extra ballen
Er mogen extra ballen rondom het speelveld worden geplaatst om deze tijdens een wedstrijd te kunnen gebruiken,
vooropgesteld dat deze ballen voldoen aan de eisen zoals van Regel 2. Het gebruik van deze ballen valt onder de
bevoegdheid van de scheidsrechter.
Regel 2 – De bal
9
Extra ballen op het speelveld
Wanneer een extra bal op het speelveld komt tijdens het spel, moet de scheidsrechter het spel alleen onderbreken als
deze bal de loop van het spel beïnvloedt. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de
bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen het strafschopgebied in dat geval
wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen
het spel werd onderbroken.
Wanneer een extra bal op het speelveld komt tijdens het spel zonder dat deze de loop van het spel beïnvloedt, moet de
scheidsrechter deze bal zo snel mogelijk laten verwijderen.
Gebarsten of onbruikbare bal
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt nadat deze een doelpaal of de doellat raakt en vervolgens in het doel gaat, moet
de scheidsrechter een doelpunt toekennen.
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
10
Regel 3 – Het aantal spelers
Speler
Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams, elk uit niet meer dan vijf spelers bestaande, van wie één de
doelverdediger moet zijn. Een wedstrijd in de categorie B moet beginnen met tenminste vier spelers.
Een team van O13, O11 en O9 bestaat uit maximaal vijf spelers, waarvan één de doelverdediger moet zijn. Er zijn
maximaal vijf wisselspelers toegestaan en het team staat onder leiding van een coach/leider.
Als tengevolge van een tijdelijke of definitieve verwijdering, of ten gevolge van enige andere oorzaak minder dan drie
spelers, waarvan er één de doelman is, in één team overblijven, moet de wedstrijd worden gestaakt.
Een team staat onder leiding van een coach, die lid moet zijn van de KNVB en die niet jonger is dan 16 jaar en aan wie
het niet is toegestaan om als speler c.q. assistent-scheidsrechter aan de wedstrijd deel te nemen.
Officiële competities
Tijdens een officiële competitiewedstrijd, georganiseerd door de KNVB zijn maximaal negen wisselspelers toegestaan.
Het aantal wisselingen tijdens een wedstrijd is onbeperkt.
Alle wedstrijden
Bij alle wedstrijden moeten de namen van alle spelers en wisselspelers voor aanvang van de wedstrijd aan de
scheidsrechter worden opgegeven, zelfs als ze nog niet aanwezig zijn.
Wisselspelers
Een spelerswissel mag op ieder moment van de wedstrijd worden uitgevoerd, als de bal al dan niet in het spel is. Er
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• de speler, die het speelveld verlaat, doet dit via de wisselzone van zijn eigen team, met uitzondering van wat
hierover is bepaald in de spelregels;
• de wisselspeler mag alleen het speelveld betreden als de speler die het speelveld verlaat de zijlijn geheel is
gepasseerd;
• de wisselspeler betreedt het speelveld via de wisselzone van zijn team;
• de wissel is uitgevoerd als de wisselspeler het speelveld heeft betreden via de wisselzone van zijn team;
• op dat moment wordt de wisselspeler speler en de speler die het speelveld verliet wisselspeler;
• alle wisselspelers zijn onderworpen aan het gezag van de scheidsrechter, ongeacht of zij aan de wedstrijd
deelnemen of niet;
• als de wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop, mag alleen de doelverdediger van het verdedigende
team nog van plaats wisselen.
Wisselen van doelverdediger
• Iedere speler mag van plaats wisselen met de doelverdediger;
• Deze speler die van plaats wisselt met de doelverdediger moet de scheidrechters op het moment dat de bal uit het
spel is, hierover informeren voordat deze wissel kan plaatsvinden;
• Iedere wisselspeler mag van plaats wisselen met de doelverdediger zonder de scheidsrechter te informeren of te
wachten tot de bal uit het spel is;
• Een speler of wisselspeler die met doelverdediger van plaats wisselt moet hetzelfde kleur shirt dragen als deze
doelverdediger met daarop zijn eigen nummer.
Overtredingen/straffen
Als tijdens een wissel een wisselspeler het speelveld betreedt voordat de te wisselen speler het speelveld volledig
verlaten heeft, moet:
• het spel worden onderbroken (hoeft niet onmiddellijk als de voordeelregel kan worden toepast);
• deze wisselspeler wordt door het tonen van de gele kaart een tijdstraf van twee minuten opgelegd.
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
11
Als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop te nemen door het
andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het strafschopgebied
was; in dat geval is één van de situaties in onderstaande tabel van toepassing.
Soort vrije schop
Voor wie?
Directe vrije schop Indirecte vrije schop
Verdedigende team Op elke willekeurige plaats in het
strafschopgebied
Op elke willekeurige plaats in het
strafschopgebied
Aanvallende team Strafschop Vanaf de zes-meterlijn zo dicht
mogelijk bij de plaats van de
overtreding
De bovenstaande tabel is op elke situatie van toepassing in de spelregels zaalvoetbal zodra een directe/indirecte vrije
schop genomen dient te worden op het moment dat er een overtreding in het strafschopgebied wordt begaan, dan wel
een overtreding wordt begaan (bijv. een foutieve wissel) en de bal is op dat moment in het strafschopgebied. Derhalve
zal in de spelregels zaalvoetbal bij gelijksoortige situaties worden verwezen naar bovenstaande tabel.
Als tijdens een wissel de speler die het speelveld verlaat, dit doet op een andere plaats dan de eigen wisselzone moet:
• het spel worden onderbroken (hoeft niet onmiddellijk als de voordeelregel kan worden toegepast);
• deze speler een tijdstraf van twee minuten moet worden opgelegd door het tonen van de gele kaart.
Als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop te nemen door het
andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het strafschopgebied
was; in dat geval is één van de situaties in de tabel op pagina 8 van toepassing.
Voor iedere andere overtreding van deze regel:
moet de betrokken speler(s) de gele kaart worden getoond;
• wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor het andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in dat geval is één situaties in de tabel op
pagina 8 van toepassing.
Spelers/wisselspelers die definitief verwijderd zijn
Een speler of een wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond, is
niet gerechtigd om voor zijn team uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd.
Voorts is hij niet gerechtigd in enig ander team van zijn vereniging uit te komen t/m de dag waarop zijn team deze
eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld.
Een wisselspeler mag een speler die definitief is verwijderd vervangen na vijf volledige minuten na toestemming van de
secretaris. Wanneer bij een tijdelijke/definitieve verwijdering binnen de vijf minuten een doelpunt wordt gescoord dan
dient als volgt te worden gehandeld:
• als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers een doelpunt scoort dan
mag het team dat uit 4 spelers bestaat worden aangevuld;
• als beide teams uit 4 of 3 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gescoord, dan spelen beide teams verder met 4
of 3 spelers;
• als het ene team uit 5 en het andere team uit 3 spelers bestaat, of als er 4 tegen 3 spelers spelen en het team met
het grootste aantal spelers scoort een doelpunt, dan mag het team dat uit 3 spelers bestaat slechts met één speler
worden aangevuld;
• als het team, dat met 1 of 2 speler(s) minder speelt een doelpunt scoort, dan speelt dit team verder met 1 of 2
speler(s) minder. Dit team mag dus niet worden aangevuld.
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
12
Indien een wisselspeler aan alle voorwaarden van de wisselprocedure nog niet geheel heeft voldaan en het speelveld
nog niet heeft betreden, dan mag hij geen spelhervatting uitvoeren door de intrap, een hoekschop etc. te nemen.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
Wisselprocedure
• een spelerswissel vindt plaats tijdens het spel of wanneer het spel is onderbroken;
• de speler die gewisseld gaat worden, kan dit doen zonder toestemming van de scheidsrechter;
• de wisselspeler, die het speelveld betreedt, kan dit doen zonder toestemming van de scheidsrechter;
• voordat hij het speelveld betreedt, wacht de wisselspeler tot de speler die hij vervangt, het speelveld heeft verlaten;
• de speler, die het speelveld verlaat, moet dit doen via de wisselzonen van zijn team, behalve als hij zich reeds met
toestemming van de scheidsrechter buiten het speelveld bevindt, of vanwege een reden zoals vermeld in de Regels
3 en 4;
• in sommige gevallen kan het wisselen niet worden toegestaan, bijv. als de uitrusting niet in orde is;
• indien een speler het speelveld nog niet heeft betreden via de wisselzone van zijn team, mag hij geen spelhervatting
uitvoeren, zoals een intrap en een hoekschop;
• wanneer een speler die op het punt staat om te gaan wisselen, maar hij weigert het speelveld te verlaten, dan wordt
er doorgespeeld.
Extra personen op het speelveld
Onbevoegde personen
Een ieder die niet als speler/wisselspeler voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier is opgegeven, wordt
gezien als een ‘onbevoegd persoon’.
Wanneer een ‘onbevoegd persoon’ op het speelveld komt:
• moet de scheidsrechter het spel onderbreken (dit hoeft niet onmiddellijk als de voordeelregel kan worden toegepast);
• moet de scheidsrechter deze van het speelveld en de directe omgeving hiervan laten verwijderen;
• wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet het spel worden hervat met een scheidsrechtersbal op de
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in dat geval
wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was
toen het spel werd onderbroken.
Teamofficials
Wanneer een teamofficial het speelveld betreedt:
• moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken (dit hoeft niet onmiddellijk wanneer de teamofficial niet ingrijpt in
het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast);
• moet de scheidrechter hem van het speelveld laten verwijderen en als hij onverantwoord gedrag vertoont, moet de
scheidsrechter hem van het speelveld en directe omgeving hiervan verwijderen.
• wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet het spel worden hervat met een scheidsrechtersbal op de
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in dat geval
wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was
toen het spel werd onderbroken.
Spelers buiten het speelveld
Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, nadat hij het speelveld
heeft verlaten:
• om zijn uitrusting in orde te maken;
• om te worden behandeld voor een blessure of een bloedende wond;
• omdat hij bloed op zijn uitrusting heeft;
• of om enig andere reden met toestemming van de scheidsrechter.
In deze situaties moet de scheidrechter:
o het spel onderbreken (dit hoeft niet onmiddellijk wanneer de speler niet ingrijpt in het spel of wanneer de
voordeelregel kan worden toegepast;
o deze speler de gele kaart tonen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld;
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
13
o deze speler opdragen om het speelveld te verlaten indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij overtreding van Regel 4).
Wanneer de scheidrechter het spel onderbreekt, moet worden hervat:
• met een indirecte vrije schop voor het andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken,
tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in dat geval is een van de situaties in de tabel op pagina 8 van
toepassing.
Wanneer een speler met toestemming van de scheidsrechter het speelveld heeft verlaten en nog niet is vervangen door
een wisselspeler, het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, secretaris en vervolgens een
andere overtreding begaat, moet de scheidsrechter hem van het speelveld verwijderen door het tonen van twee keer de
gele kaart gevolgd door de rode kaart vanwege het begaan van een dubbele overtreding, bijv. deze speler heeft zonder
toestemming het speelveld betreden en tegen een tegenstander een overtreding begaan die de scheidsrechter
beoordeelt als onbesuisde inzet. Als deze overtreding werd begaan met buitensporige inzet moet deze speler direct de
rode kaart worden getoond.
Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet worden hervat met een indirecte vrije schop voor het andere
team vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in
dat geval is één van de situaties in de tabel op pagina 8 van toepassing.
Wanneer een speler per ongeluk de doel- of zijlijn overschrijdt, wordt dit niet gezien als een overtreding. Buiten het
speelveld komen kan worden gezien als een onderdeel van de spelsituatie.
Wisselspelers
Wanneer een wisselspeler het speelveld betreedt en een overtreding van de wisselprocedure begaat, of er schuld aan is,
dat zijn team met een extra speler speelt, dient de scheidsrechter zich samen met de secretaris te houden aan de
volgende leidraad:
• moet de scheidsrechter het spel onderbreken (niet direct wanneer de voordeelregel kan worden toegepast);
• moet de scheidsrechter hem een tijdstraf van 2 minuten opleggen wegens onsportief gedrag;
• moet de scheidsrechter hem van het speelveld verwijderen als hij een doelpunt van het andere team voorkomt of
een duidelijke scoringskans van het andere team te niet doet. Naast deze wisselspeler moet nog één medespeler
het speelveld tijdelijk verlaten, waardoor zijn team verder speelt met één speler minder. Voor het weer aanvullen van
dit team geldt de procedure zoals beschreven op pagina 11 onder Spelers/wisselspelers, die verwijderd zijn;
• de wisselspeler moet bij de volgende spelonderbreking het speelveld verlaten, als hij dit niet reeds eerder heeft
gedaan, vervolgens de wisselprocedure op de juiste wijze uitvoeren, of op de bank voor de wisselspelers plaats
nemen als zijn team met één speler extra speelde;
• als de scheidsrechter de voordeelregel heeft toegepast, moet hij het spel onderbreken op het moment dat het team
van deze wisselspeler in balbezit komt. Hij moet het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor het andere
team, te nemen vanaf de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de
Vrije Schop).
• als de scheidsrechter de voordeelregel heeft toegepast en vervolgens het spel onderbreekt wegens een overtreding
van het andere team, moet hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor het team, waartoe deze
wisselspeler niet behoort, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats
van de Vrije Schop). Indien nodig neemt hij wel disciplinaire sancties voor een overtreding, die begaan werd door
een speler van het team waartoe deze wisselspeler niet behoort;
• als de scheidsrechter de voordeelregel heeft toegepast en vervolgens een medespeler van deze wisselspeler een
overtreding begaat die bestraft moet worden met een directe vrije schop of een strafschop, bestraft hij deze
overtreding met een directe vrije schop (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop) of een strafschop. Indien nodig
neemt hij een disciplinaire sanctie tegen de speler die deze overtreding beging;
• als de scheidsrechter de voordeelregel toepast en de wisselspeler, die de wisselprocedure niet goed uitvoerde, een
overtreding begaat die bestraft moet worden met een directe vrije schop (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop)
of een strafschop, bestraft hij deze overtreding met een directe vrije schop. Indien nodig neemt hij een disciplinaire
sanctie tegen deze wisselspeler;
• als de scheidsrechter de voordeelregel toepast en het team van de wisselspeler speelt vervolgens met een speler
extra en deze speler een overtreding begaat, die bestraft moet worden met een directe vrije schop of een strafschop,
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
14
bestraft hij het team van deze speler met een indirecte vrije schop, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen
het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop). Indien nodig neemt hij een disciplinaire
sanctie tegen deze speler.
Minimum aantal spelers
Hoewel de categorie A moet beginnen met tenminste 5 spelers en de categorie B met tenminste 4 spelers, kan een
nationale bond bepalen dat het minimum aantal spelers en wisselspelers dat aan een wedstrijd moet beginnen, minder
dan 5/4 is.
Een wedstrijd mag niet worden voortgezet wanneer er tijdelijk of definitief minder dan 3 spelers in een team zijn.
Wanneer een team minder dan 3 spelers heeft omdat één of meerdere spelers het speelveld hebben verlaten, is de
scheidsrechter niet verplicht om de wedstrijd te onderbreken en mag de voordeelregel worden toegepast. In een
dergelijk geval moet de scheidsrechter het spel niet hervatten wanneer de bal uit het spel is gegaan en een team niet
meer het vereiste aantal van 3 spelers heeft.
Geblesseerde spelers
Indien er spelers geblesseerd zijn dient de scheidsrechter zich te houden aan de volgende leidraad:
• een wedstrijd niet onderbreken totdat de bal uit het spel is, als het naar het oordeel van de scheidsrechter een lichte
blessure betreft;
• de wedstrijd onderbreken als het naar het oordeel van de scheidsrechter een ernstige blessure
betreft;
• na de geblesseerde speler hiernaar te hebben gevraagd, mag de scheidsrechter toestaan, dat 1 hooguit 2 personen
het speelveld betreden om de blessure te behandelen en er zorg voor te dragen dat deze speler snel en op een
veilige wijze van het speelveld wordt verwijderd;
• stretchers mogen alleen met toestemming van de scheidrechter in het speelveld worden gebracht;
• een speler mag niet op het speelveld worden behandeld, tenzij het een ernstige blessure betreft;
• iedere speler met een bloedende wond moet het speelveld verlaten en mag niet in het speelveld terugkeren voordat
de scheidsrechter heeft vastgesteld dat de bloeding is gestopt. De secretaris mag dit ook controleren, maar de
scheidsrechter moet toestemming geven om terug te keren als hij nog niet is gewisseld. Een speler mag geen
kleding dragen waar bloed op aanwezig is;
• de geblesseerde speler moet, nadat de scheidsrechter verzorging heeft toegestaan, zo snel mogelijk het speelveld
verlaten, hetzij op een stretcher, hetzij te voet. Indien een speler hieraan niet meewerkt dient hem de gele kaart te
worden getoond wegens het vertragen van de spelhervatting;
• een geblesseerde speler mag het speelveld verlaten zonder gebruik te maken van de eigen wisselzone. Hij mag dit
doen vanaf elke lijn die het speelveld afbakent;
• een geblesseerde speler mag direct van plaats wisselen met een wisselspeler. Deze wisselspeler dient het speelveld
te betreden via de eigen wisselzone en pas nadat de geblesseerde speler het speelveld heeft verlaten;
• als er nog geen spelerswisseling heeft plaatsgevonden mag een geblesseerde speler het speelveld pas betreden
nadat het spel is hervat;
• als er nog geen spelerswissel heeft plaatsgevonden mag de geblesseerde speler alleen weer het speelveld betreden
als de bal in het spel is en dan alleen maar via de zijlijn. Als de bal uit het spel is mag de geblesseerde speler zowel
via de zijlijn als via de doellijn het speelveld betreden. Hij mag echter niet het speelveld betreden als het spel zich op
dat moment afspeelt nabij de plaats waar hij staat;
• de scheidsrechter mag toestemming geven aan een geblesseerde speler om het speelveld weer te betreden als de
secretaris heeft vastgesteld dat deze speler weer geheel gereed is;
• indien het spel niet om een andere reden is onderbroken, of als een blessure bij een speler niet het gevolg is van
een overtreding, moet de scheidsrechter het spel onderbreken. Het spel dient te worden hervat met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal zich bevond binnen
het strafschopgebied; in dat geval moet het spel worden hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo
dicht mogelijk bij de plaats waar de bal zich bevond toen het spel werd onderbroken;
• op het moment dat de scheidsrechter heeft besloten om een gele/rode kaart te tonen aan een geblesseerde speler
die het speelveld voor verzorging moet verlaten, moet de scheidsrechter deze kaart tonen voordat deze speler het
speelveld heeft verlaten;
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
15
• aan een geblesseerde speler wordt geen kaart getoond terwijl hij verzorgd wordt. Indien een speler op een stretcher
het speelveld verlaat dient deze kaart te worden getoond voordat de speler van het speelveld is verwijderd; de
secretaris assisteert de scheidsrechter bij het betreden van het speelveld door een wisselspeler die van plaats
wisselt met een geblesseerde speler of spelers die geblesseerd waren.
Uitzondering op deze Regel is alleen toegestaan, wanneer:
• een doelverdediger geblesseerd is;
• een doelverdediger en 1 van de spelers met elkaar in botsing komen en directe verzorging noodzakelijk is;
• spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing komen en directe verzorging noodzakelijk is;
• er sprake is van een ernstige blessure, bijv. een ingeslikte tong, bewusteloosheid, een gebroken been of arm enz.
Van het speelveld verwijderde spelers
• indien een overtreding wordt begaan die een gele of rode kaart tot gevolg zal hebben, nadat eerst de voordeelregel
is toegepast en waarna tengevolge van dit voordeel tegen zijn team wordt gescoord, zal het team van deze speler
met hetzelfde aantal spelers verder spelen. Deze overtreding werd namelijk begaan voordat het doelpunt werd
gescoord;
• indien tijdens de rust of voor het begin van de verlenging(en) een speler zich schuldig maakt aan een overtreding die
een tijdelijke/definitieve verwijdering tot gevolg heeft, moet zijn team de tweede helft of verlenging(en) beginnen met
één speler minder.
• Indien een speler die een 2 minuten tijdstraf uitzit, zich zodanig misdraagt dat dit een definitieve verwijdering tot
gevolg heeft, mag hij niet verder deelnemen aan deze wedstrijd. Zijn team mag pas weer worden aangevuld op het
moment dat het restant van zijn nog uit te zitten tijdstraf, vermeerderd met 5 minuten, is verstreken.
• Hetzelfde incident tijdens de rust. Deze speler (op dat moment is er alleen maar sprake van spelers) mag niet verder
aan de wedstrijd deelnemen. Zijn team begint de tweede helft, of de verlenging(en) met één speler minder
gedurende vijf minuten
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
16
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
Veiligheid
Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (dit geldt ook voor alle soorten sieraden).
Standaarduitrusting
De standaarduitrusting van een speler bestaat uit de volgende afzonderlijke onderdelen:
• een trui of shirt – wanneer onderkleding wordt gedragen moeten de mouwen van dezelfde hoofdkleur zijn als de
mouwen van de trui of shirt;
• een korte broek – wanneer een z.g. slidingbroek wordt gedragen, moet deze van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte
broek;
• kousen – als tape of soortgelijk materiaal is aangebracht op de buitenkant van de kousen moet deze van dezelfde
kleur zijn als dat deel van de kousen waarop het is aangebracht;
• schoenen – alleen trainings- of gymnastiekschoenen van canvas of zacht leer met zolen van rubber of soortgelijk
materiaal.
Scheenbeschermers (verplicht bij jeugdwedstrijden):
• moeten volledig zijn bedekt door de kousen;
• moeten zijn vervaardigd van geschikt materiaal (rubber, plastic of ander geschikt materiaal);
• moeten een redelijke mate van bescherming bieden.
Kleuren
• Beide teams moeten kleding dragen die hen onderscheidt van elkaar, alsmede van de scheidsrechter en de
secretaris;
• De doelverdedigers moeten kleding dragen die hen onderscheidt van de andere spelers, de scheidrechter en de
secretaris.
Overtredingen/straffen
Bij overtreding van deze regel:
• dient het spel niet te worden onderbroken;
• moet de overtredende speler, in opdracht van de scheidsrechter, het speelveld verlaten bij de eerstvolgende
spelonderbreking, tenzij hij zijn uitrusting weer in orde heeft gebracht;
• mag een speler die opgedragen is het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen, niet terugkeren
zonder toestemming van de scheidsrechter of secretaris;
• controleert de scheidsrechter of secretaris of de uitrusting van de speler in orde is voordat hem toestemming wordt
gegeven het speelveld weer te betreden;
• als er geen spelerswisseling heeft plaatsgevonden mag deze speler het speelveld weer betreden, wanneer de bal uit
het spel is of met toestemming van de secretaris terwijl de bal in het spel is.
Een speler aan wie is opgedragen het speelveld te verlaten vanwege een overtreding van deze regel en als er nog geen
spelerswisseling heeft plaatsgevonden, het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter of
de secretaris, dient deze speler een tijdstraf van 2 minuten te worden opgelegd door het tonen van de gele kaart.
Spelhervatting
Als het spel is onderbroken wordt door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven:
1. wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop te nemen door het andere team, vanaf de plaats waar de bal
was toen de scheidrechter het spel onderbrak. Was de bal binnen het strafschopgebied dan is één van de situaties
in de tabel (op pagina 8) van toepassing.
OB 1
De verplichte standaarduitrusting of het ondershirt mag geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke slogans,
uiting of afbeelding bevatten. Het team van de speler, die zich hieraan schuldig maakt, zal worden bestraft door de
organisator van de competitie.
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
17
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Standaarduitrusting
Kleuren:
• wanneer de shirts van de doelverdedigers van gelijke kleur zijn geen van beiden een ander shirt heeft, zal de
scheidsrechter de wedstrijd toch laten beginnen.
Wanneer een speler zijn schoen(en) per ongeluk verliest en onmiddellijk daarna de bal speelt en een doelpunt scoort,
dan is er geen overtreding begaan en dient het doelpunt te worden toegekend omdat het schoeisel per ongeluk verloren
werd.
Overige uitrusting
Een speler mag naast de standaarduitrusting een andere uitrusting gebruiken, mits het enige doel hiervan is om zichzelf
fysiek te beschermen en het geen gevaar oplevert voor enig andere speler.
Alle kledingstukken of uitrustingen anders dan de standaarduitrusting dient te worden geïnspecteerd door de
scheidsrechter, die moeten vaststellen dat ze niet gevaarlijk zijn.
Niet-gevaarlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld hoofddeksels, gezichtsmaskers en knie- en armbeschermers van
zacht, lichtgewicht materiaal, zijn toegestaan, evenals (doelverdedigers)petten en sportbrillen.
Knie- en armbeschermers: Waar knie- en armbeschermers worden gedragen, moeten deze dezelfde kleur hebben als de
hoofdkleur van de mouw van het shirt (armbeschermers) of de broek (kniebeschermers). Is dit niet mogelijk? Dan is de
hoofdkleur zwart of wit en mogen ze niet overmatig uitsteken.
Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze:
• zwart zijn of van dezelfde hoofdkleur als het shirt (vooropgesteld dat de spelers van hetzelfde team dezelfde kleur
dragen);
• in overeenstemming zijn met de professionele uitstraling van de uitrusting van de speler;
• niet zijn vastgemaakt aan het shirt;
• geen gevaar opleveren voor de speler die het draagt of voor een andere speler (bijv. een sluitmechanisme om de
hals);
• geen uitstekende onderdelen bezitten.
Met het oog op de nieuwe technologie die sportbrillen veel veiliger heeft gemaakt, zowel voor de drager als voor de
andere spelers, moet de scheidsrechter tolerant zijn in het toestaan van het gebruik hiervan, met name voor de jongere
spelers.
Wanneer een kledingstuk of onderdeel van de uitrusting, dat voor de wedstrijd als niet gevaarlijk werd beoordeeld,
tijdens de wedstrijd gevaarlijk wordt of op een gevaarlijke wijze wordt gebruikt, mag het gebruik hiervan niet langer
worden toegestaan.
Het gebruik van radiocommunicatiesysteem tussen spelers en/of technisch staf is niet toegestaan.
Sieraden
Alle sieraden (halskettingen, ringen, armbanden, oorbellen, leren bandjes etc.) zijn, indien het gevaarlijk is voor hem of
een andere speler, verboden en moeten worden verwijderd.
Ook de scheidsrechter mag geen sieraden dragen (behalve een horloge of iets soortgelijks om de tijd bij te houden).
Disciplinaire straffen
Spelers/wisselspelers moeten worden geïnspecteerd voordat de wedstrijd begint. Wanneer bij een speler wordt
geconstateerd dat deze onreglementaire kleding of sieraden draagt tijdens het spel, dan moet de scheidsrechter:
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
18
• de speler informeren dat het onderdeel in kwestie moet worden verwijderd;
• de speler opdragen het speelveld te verlaten tijdens de volgende spelonderbreking als hij niet in staat is of onwillig is
om hieraan te voldoen;
• de speler de gele kaart tonen, wanneer hij opzettelijk weigert om hieraan te voldoen of wanneer hem is opgedragen
het onderdeel te verwijderen, opnieuw wordt waargenomen dat hij dit onderdeel draagt.
Wanneer het spel wordt onderbroken om een speler hiervoor te bestraffen, wordt een indirecte vrije schop toegekend
aan het andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal binnen het
strafschopgebied was; in dat geval is één van de situaties in de tabel op pagina 8 van toepassing.
Aanvullende instructie werkgroep spelregels zaalvoetbal
• De KNVB heeft bepaalt dat verzoeken aan de scheidsrechter om een onderzoek in te stellen naar de uitrusting
slechts kunnen worden ingediend door de aanvoerder van het andere team en dan nog alleen voor aanvang van de
wedstrijd of tijdens de rust. Dit besluit tast de bevoegdheid van scheidsrechter om een speler opdracht te geven het
speelveld te verlaten, indien hij zelf een overtreding waarneemt, niet aan.
De scheidsrechter wordt geadviseerd controle van de uitrusting nooit te beperken tot één van de teams.
• De slidingbroek mag niet verder komen dan tot aan de knie.
• De doelverdediger mag een lange broek dragen.
Regel 5 – De scheidsrechter
19
Regel 5 – De scheidsrechter
Het gezag van de scheidsrechter
Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de spelregels toe te passen
met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.
Bevoegdheden en plichten
De scheidrechter moet:
• De spelregels toepassen;
• Leiding geven aan de wedstrijd in samenwerking met de secretaris en assistent-scheidsrechter, waar van
toepassing;
• Erop toe zien dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in Regel 2;
• Erop toe zien dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in Regel 4;
• Aantekeningen maken van de wedstrijd die van belang zijn;
• Het spel onderbreken, de wedstrijd (tijdelijk of definitief) staken wegens enige vorm van beïnvloeding van buitenaf;
• De wedstrijd onderbreken indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat deze speler
van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is
hervat.
• Het spel laten doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler naar zijn oordeel licht geblesseerd is;
• Erop toezien dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. Deze speler mag alleen terugkeren
nadat hij een teken heeft gekregen van de scheidsrechter of de secretaris, die ervan overtuigd moeten zijn dat het
bloeden is gestopt;
• Het spel doorlaten gaan wanneer het team waartegen de overtreding werd begaan hieruit voordeel kan behalen en
bestraffen de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft;
• De zwaarste overtreding bestraffen als een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding begaat;
• Disciplinaire maatregelen nemen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die bestraft dient te
worden met een tijdstraf of een definitieve verwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel
doen wanneer de bal vervolgens uit het spel is;
• Erop toezien dat geen onbevoegde personen op het speelveld komen;
• Aangeven dat nadat het spel is onderbroken, het spel weer hervat kan worden;
• De bond voorzien van een wedstrijdrapport, waarin opgenomen informatie, over elke genomen disciplinaire
maatregel tegen spelers en/of teamofficials. Ook van ieder ander voorval dat plaats vond, voor of na de wedstrijd;
• De signalen te gebruiken die in de regels onder scheidsrechterssignalen staan vermeld.
Beslissingen van de scheidsrechter
De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is
gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend.
De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen als hij inziet dat de beslissing naar zijn oordeel onjuist was
of, naar zijn oordeel, op advies van de secretaris, vooropgesteld dat zij het spel nog niet hebben hervat, voor de rust
heeft gefloten of de wedstrijd heeft beëindigd.
In het geval van ongeoorloofde inmenging door de secretaris, de assistent-scheidsrechter(s) moet de scheidsrechter
niet langer van hun dienst(en) gebruik maken en probeert hij er voor te zorgen dat er een vervanger wordt aangesteld.
Hij geeft hiervan kennis aan de bond onder wiens rechtsbevoegdheid deze wedstrijd wordt gespeeld.
Verantwoordelijkheden van de scheidsrechter
De scheidsrechter (of indien van toepassing de secretaris) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:
• verwondingen opgelopen door een speler of een toeschouwer;
• enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook;
• enige andere schade geleden door enig ander individu, club, bedrijf, bond of ander lichaam, of mogelijk ten gevolge
van, welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale
procedures die vereist zijn om een wedstrijd te organiseren, te spelen en te leiden.
Regel 5 – De scheidsrechter
20
Een dergelijke beslissing kan zijn:
• dat de toestand van het speelveld of de directe omgeving daarvan zo is, dat het niet mogelijk is om een wedstrijd te
spelen;
• om een wedstrijd te staken om welke reden dan ook;
• inzake de toestand van de uitrusting van het speelveld en de bal;
• om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast van het publiek, of vanwege enig probleem op de
tribune of langs het speelveld;
• om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan, dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat om te
worden verzorgd;
• om te verzoeken of opdracht te geven dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat om te worden verzorgd;
• om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding/uitrusting te dragen;
• (voor zover dit tot zijn bevoegdheid hoort) om al dan niet toe te staan dat enigerlei personen (inclusief team- en
terreinofficials), veiligheidsfunctionarissen, fotografen, of andere mediavertegenwoordigers aanwezig mogen zijn in
de directe nabijheid van het speelveld;
• enige andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels of overeenkomstig hun taken
conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie, nationale bond of competitiereglementen of voorschriften,
waaronder de wedstrijd wordt gespeeld.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Bevoegdheden en plichten
Zaalvoetbal is een sport waarbij vaardigheid vereist is en de scheidsrechter moet begrijpen dat lichamelijk contact tussen
spelers normaal is en een aanvaardbaar onderdeel is van het spel. Indien spelers desondanks de spelregels of de
principes van sportiviteit niet respecteren (dus geen fair play) moet de scheidsrechter passende actie ondernemen om er
voor te zorgen dat de spelregels wel worden gerespecteerd.
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om de wedstrijd te onderbreken, wanneer het kunstlicht, naar zijn oordeel,
onvoldoende wordt. Indien deze storing niet hersteld kan worden, moet de scheidsrechter deze wedstrijd staken.
Wanneer een voorwerp dat is geworpen de scheidsrechter, de secretaris of een speler of een teamofficial raakt, dan
mag de scheidsrechter de wedstrijd door laten gaan, de wedstrijd tijdelijk onderbreken of definitief staken, al naar gelang
de ernst van het incident. In alle gevallen moet hij aan het bevoegde gezag het voorval of de voorvallen melden.
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om spelers een tijdstraf van 2 minuten op te leggen of definitief te verwijderen
tijdens de rust en nadat de wedstrijd is beëindigd, alsmede gedurende de verlenging(en) en de strafschoppenserie,
omdat de wedstrijd ook op deze momenten onder zijn bevoegdheid valt.
Wanneer een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter van oordeel is dat dit fluitsignaal ingrijpt in het spel
(een speler pakt bijv. de bal op met zijn handen, omdat hij in de veronderstelling verkeert dat het spel is onderbroken)
dan moet hij het spel onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich
bevond toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal zich binnen het strafschopgebied bevond; in dat geval wordt het
spel hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal zich bevond op het
moment van onderbreken.
De voordeelregel
De scheidsrechter mag de voordeelregel toepassen bij elke overtreding van de regel. Het is bijvoorbeeld toegestaan een
doelworp toch uit te laten voeren op het moment dat er nog spelers van het andere team in het strafschopgebied staan;
het is echter niet toegestaan wanneer bijvoorbeeld een intrap niet correct is uitgevoerd.
Het toepassen van de voordeelregel is niet toegestaan als de vier-seconden regel wordt overtreden, tenzij deze
overtreding is begaan door de doelverdediger op het moment dat hij op zijn eigen speelhelft de bal controleert, als de bal
reeds in het spel is en als hij vervolgens de controle over de bal kwijt raakt. In de volgende gevallen mag de
scheidsrechter de voordeelregel na een overtreding van de vier-seconden regel niet toepassen: vrije schoppen,
intrappen, doelworpen en hoekschoppen.
Regel 5 – De scheidsrechter
21
De scheidsrechter moet de volgende omstandigheden in ogenschouw nemen wanneer hij besluit om de voordeelregel
toe te passen, dan wel het spel te onderbreken;
• de ernst van de overtreding; als de overtreding met een definitieve verwijdering moet worden bestraft dan moet de
scheidsrechter het spel direct onderbreken en deze speler wegzenden, tenzij het team direct een mogelijkheid heeft
om een doelpunt te scoren;
• de plaats van de overtreding; hoe dichter bij het doel van het andere team des te effectiever het kan zijn;
• de mogelijkheid tot een onmiddellijke kansrijke doelkans op het doel van het andere team;
• de sfeer van de wedstrijd.
Als voor een overtreding een tijdstraf van 2 minuten moet worden opgelegd door het tonen van de gele kaart, dan moet
deze worden getoond bij de eerst volgende onderbreking van het spel. Echter, aangeraden wordt dat de scheidsrechter
het spel onderbreekt om deze speler direct de gele kaart te tonen, tenzij er sprake is van echt voordeel. Indien bij de
volgende onderbreking de gele kaart NIET wordt getoond, kan deze kaart later niet alsnog worden getoond.
Indien vanwege een overtreding het spel zou moeten worden hervat met een vrije schop moet de scheidsrechter de
voordeelregel toepassen zodat het spel geen oponthoud kent, op voorwaarde dat dit niet in het nadeel is van het team
waartegen de overtreding werd begaan.
Meer dan één overtreding, die tegelijkertijd plaatsvinden
• Overtredingen begaan door twee spelers van hetzelfde team:
– de scheidsrechter moet de zwaarste overtreding bestraffen wanneer spelers tegelijkertijd meer dan één
overtreding begaan;
– moet het spel worden hervat worden al naar gelang de zwaarste overtreding;
– op grond van bovenstaande beslistde scheidsrechter om de betrokken spelers te waarschuwen, definitief van het
speelveld te verwijderen, of geen enkele aktie te ondernemen;
• Overtredingen tegelijkertijd begaan door spelers van verschillende teams:
– de scheidsrechter moet, indien de voordeelregel niet kan worden toegepast, het spel onderbreken en hervatten
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Was de bal op dat
moment binnen het strafschopgebied, dan moet het spel worden hervat met een scheidrechtersbal op de zesmeterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken;
– op grond van bovenstaande beslist de scheidsrechters om de betrokken spelers te waarschuwen, definitief van
het speelveld te verwijderen, of geen enkele aktie te ondernemen;
De vier-seconden regel als de bal in het spel is
Iedere keer als de doelverdediger, als de bal in het spel is, in balbezit is op zijn eigen speelhelft moet de scheidsrechter
zichtbaar vier seconden aftellen.
Spelhervatting
De scheidsrechter moet er voor zorgen dat de spelhervattingen snel worden uitgevoerd en moet niet toestaan dat belet
wordt het spel snel te hervatten vanwege tactische redenen na een tijdelijke onderbreking (vrije schop, intrap, doelworp
en een hoekschop). Bij deze spelhervattingen geldt dus de vier-seconden regel en is het niet nodig om een fluitsignaal te
geven. Spelhervattingen waarbij de 4-secondenregel niet geldt (aftrap/strafschop) moet de betreffende speler de gele
kaart worden getoond. Ook moeten spelers die de bal vast hebben de gelegenheid krijgen om zichzelf zodanig op te
stellen dat zij het spel kunnen hervatten.
Positie wanneer de bal in het spel is
Aanbevelingen:
• de scheidsrechter dient zoveel mogelijk aan de rand van het speelveld het spel te volgen. Indien wenselijk verplaatst
de scheidsrechter zich naar de andere rand om het spel goed te kunnen waarnemen.
• de scheidsrechter komt alleen het speelveld in als dit noodzakelijk is om beter zicht op het spel te hebben;
• “dat, wat gezien moet worden” gebeurt niet altijd in de nabijheid van de bal.
Regel 5 – De scheidsrechter
22
De scheidsrechter moet ook letten op:
• agressieve individuele confrontaties tussen spelers zonder bal;
• mogelijke overtredingen in het strafschopgebied waarnaar het spel zich verplaatst;
• overtredingen die gebeuren nadat de bal is gespeeld.
De doelverdediger bij een doelworp
De scheidsrechter moet op één lijn staan met de kop van het strafschopgebied en hij controleert of de doelverdediger de
bal niet meer met de hand raakte buiten het strafschopgebied. Tevens geeft hij het aantal seconden aan dat de
doelverdediger in balbezit is.
Signalen van de scheidsrechter
Het fluitsignaal
Een fluitsignaal is nodig om:
• het spel te starten (eerste, tweede helft en de verlengingen) en nadat een doelpunt is gescoord, dat niet voor
iedereen duidelijk waarneembaar was;
• het spel te onderbreken:
o voor een vrije schop of strafschop;
o wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief wordt gestaakt;
o door middel van een fluitsignaal als de speeltijd is verstreken;
o na de uitvoering te hebben afgewacht van een bal die richting één van de doelen gaat op het moment dat de
speeltijd al was verstreken.
• het spel te hervatten bij:
o de vrije schoppen waarbij de tegenstander op de juiste afstand gezet moet worden;
o de strafschop(pen);
• het spel te hervatten als het onderbroken is vanwege:
o het tonen van de gele of de rode kaart;
o een blessure.
• Een fluitsignaal is NIET nodig om:
• het spel te onderbreken voor:
o een doelworp, hoekschop of intrapt (wel als de situatie onduidelijk was);
o een doelpunt (wel als het niet echt duidelijk was of de bal wel of niet in het doel was gegaan);
• het spel te hervatten met:
o een vrije schop als de vereiste afstand in acht is genomen of bij een doelworp, een hoekschop en een intrap.
Bij een scheidsrechtersbal wordt geen fluitsignaal gegeven.
Indien er tijdens een wedstrijd onnodig vaak een fluitsignaal wordt gegeven zal dit minder impact hebben op die
momenten waarop een fluitsignaal echt nodig is. Indien de scheidsrechter besluit dat het spel pas mag worden hervat na
een fluitsignaal dan moet hij dit duidelijk kenbaar maken aan de spelers.
Lichaamstaal
Lichaamstaal is een middel dat de scheidsrechter kan gebruiken om:
• hem te helpen de wedstrijd te leiden;
• autoriteit en zelfvertrouwen uit te stralen.
Lichaamstaal is niet:
• het toelichten van een beslissing.
Regel 5 – De scheidsrechter
23
Gezag van de scheidsrechter
Zijn gezag begint en de uitvoering van de macht over de spelers en wisselspelers wordt effectief, zodra hij zijn
kleedkamer verlaat op weg naar het speelveld om de wedstrijd te laten beginnen en eindigt op het moment bij het
betreden van zijn kleedkamer na het laatste fluitsignaal.
Dit betekent dat de scheidsrechter de gele of de rode kaart kan tonen aan spelers of wisselspelers vanaf het moment dat
hij zijn kleedkamer verlaat tot aan het moment dat hij zijn kleedkamer weer betreedt.
De hier genoemde bepalingen worden verduidelijkt met enkele concrete voorbeelden.
• Een speler beledigt voor de wedstrijd in de kleedkamer de scheidsrechter op grove wijze.
De scheidsrechter moet zijn naam noteren, het incident rapporteren, maar hij kan de betrokken speler niet het
deelnemen aan de wedstrijd verbieden.
• Dezelfde belediging op het speelveld vóór het begin van de wedstrijd. De speler/wisselspeler wordt weggezonden
en zijn team mag nog worden aangevuld.
• Een speler/wisselspeler beledigt de scheidsrechter nadat de bal in het spel is gebracht, dus de wedstrijd is
begonnen. Hij wordt weggezonden. Zijn team mag na vijf minuten weer worden aangevuld als het een speler betreft.
Een wisselspeler mag niet worden vervangen.
• Hetzelfde incident tijdens de rust. Deze speler (op dat moment is er alleen maar spraken van spelers) mag niet
verder aan de wedstrijd deelnemen. Zijn team begint de tweede helft, of de verlenging(en) met één speler minder
gedurende vijf minuten.
Regel 6 – De secretaris / assistent-scheidsrechters
24
Regel 6 – De secretaris / assistent-scheidsrechters
Het gezag van de secretaris
Er wordt een secretaris aangesteld die zijn taak uitvoert in overeenstemming met de zaalvoetbalspelregels. Hij neemt
buiten het speelveld bij de middenlijn plaats aan dezelfde zijde waar de wissel-/instructiezones zijn aangebracht.
De secretaris moet zijn voorzien van een geschikte tijdklok/stopwatch.
Taken
De secretaris:
• houdt het aantal gescoorde doelpunten van beide teams bij op het scorebord als dit aanwezig is;
• houdt een straftijd bij en geeft een teken wanneer een team weer mag worden aangevuld;
• geeft een teken wanneer een team waarvan een speler definitief van het speelveld is gezonden, weer mag worden
aangevuld.
• assisteert de scheidsrechter;
• ziet toe op het vervangen van de bal op verzoek van de scheidsrechter;
• houdt toezicht op de uitrusting van een wisselspeler voordat deze het speelveld betreedt;
• noteert de naam en het rugnummer van de speler(s) die definitief van het speelveld is/zijn gezonden;
• controleert onder verantwoordelijkheid van de scheidsrechter de uitrusting van een speler die het speelveld moest
verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen, voordat deze speler het speelveld weer mag betreden;
• controleert onder verantwoordelijkheid van de scheidrechter een speler die het speelveld moest verlaten wegens een
blessure van welke aard dan ook, voordat deze speler het speelveld weer mag betreden;
• geeft de scheidsrechter een teken, als naar zijn mening door hen een duidelijke vergissing wordt begaan bij het
definitief verwijderen van een speler of wanneer er buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter
gewelddadigheden plaats vonden. De scheidsrechter beslist over dergelijke voorvallen, die verband houden met het
spel;
• houdt toezicht op het gedrag van personen en op de “banken”. Hij informeert de scheidsrechter over onsportief
gedrag;
• neemt de taak van de scheidsrechter over als deze uitvalt.
Interpretatie van de spelregels en richtlijnen van de secretaris
Plichten en verantwoordelijkheden
De secretaris helpt de scheidsrechter de wedstrijd overeenkomstig de zaalvoetbalspelregels te leiden. Hij assisteert de
scheidsrechter ook bij alle andere zaken met betrekking tot het verloop van de wedstrijd, dit op verzoek of op aanwijzing
van de scheidsrechter. Dit omvat zaken als:
• controle van het gehele veld, de ballen waarmee gespeeld wordt en de uitrusting van de spelers;
• vaststellen of problemen met de uitrusting of met bloedende wonden zijn opgelost;
• toezien op de wisselprocedure;
• het maken van aantekeningen met betrekking onbehoorlijk gedrag c.q. onsportief gedrag.
Positie en samenwerking
• Algemene positie tijdens de wedstrijd
De secretaris controleert of de wisselspelers, teamofficials of andere personen zich in de juiste ruimte/op de juiste
plaats bevinden. Om deze taak uit te kunnen voeren mag hij zich langs de zijlijn verplaatsen, maar hij mag het
speelveld niet betreden.
• Wisselspelers
De secretaris controleert de uitrusting van de spelers, alsmede de correcte uitvoering van de spelerswissel.
• Strafschoppenserie.
De secretaris moet zich opstellen op die speelhelft waar de strafschoppen niet worden genomen, samen met de spelers
die in aanmerking komen om een strafschop te nemen. Vanaf deze positie controleert hij de houding en het gedrag van
deze spelers en hij controleert tevens dat een speler niet een 2e strafschop neemt voordat alle andere spelers van zijn
team een strafschop hebben genomen. Hij houdt tevens het aantal gescoorde doelpunt
Regel 6 – De secretaris / assistent-scheidsrechters
25
Akoestisch signaal
Het akoestische signaal is een essentieel signaal dat in een wedstrijd alleen wordt gebruikt als het echt nodig is om de
aandacht van de scheidsrechter te trekken.
Situaties wanneer een akoestisch signaal moet worden gegeven:
• bij onbehoorlijk gedrag van de wisselspeler(s) of teamofficial(s);
• om een foutieve spelerswissel aan te geven;
• als vastgesteld wordt dat de scheidsrechter een fout begaat bij een disciplinaire beslissing;
• om een inmenging van buitenaf aan te geven.
Indien tijdens de wedstrijd door de secretaris per abuis of dat door een technisch defect een akoestisch signaal wordt
gegeven moet de scheidsrechter het spel onderbreken als dit signaal ingrijpt in het verloop van het spel. Indien de
scheidsrechter het spel moet onderbreken moet het spel worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar
de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij de bal zich binnen het strafschopgebied bevond; in dat geval moet het
spel worden hervat op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal zich bevond, toen het spel werd
onderbroken.
De scheidsrechter wordt geassisteerd door een secretaris; deze is tenminste 16 jaar oud en lid van de KNVB en niet als
zodanig door de bond geschorst; hij mag niet als speler aan de wedstrijd deelnemen.
De assistent-scheidsrechter (lijnrechter)
De assistent-scheidsrechters stellen zich zoveel mogelijk op, op de snijpunten van doel- en zijlijn en wel diagonaal ten
opzichte van elkaar en links van het eigen doel. De assistent-scheidsrechters hebben tot taak aan te geven, wanneer de
bal buiten het speelveld is en welk team recht heeft op een hoekschop, doelworp of intrap en wanneer een doelpunt is
gescoord. De beslissing hieromtrent berust bij de scheidsrechter. Zij moeten bovendien de scheidsrechter bijstaan, zodat
de wedstrijd overeenkomstig de regels wordt geleid.
Het seinmiddel voor de assistent-scheidsrechter is de vlag:
• Een doelpunt geeft hij aan, door met de vlag naar het midden van het speelveld te wijzen.
• Een hoekschop geeft hij aan, door met de vlag naar de dichtstbijzijnde hoek van het speelveld te wijzen.
• Een doelworp geeft hij aan, door met de vlag met gestrekte arm naar het doel te wijzen.
• Een intrap geeft hij aan, door met de vlag met gestrekte arm te wijzen naar het hoekschoppunt van het team, dat niet
mag intrappen.
• Indien hij om welke redenen dan ook de aandacht van de scheidsrechter wil trekken, moet hij de vlag omhoog
steken. Gaat de scheidsrechter niet op zijn teken in, dan moet hij de vlag onmiddellijk omlaag brengen. Het is hem
echter niet toegestaan het speelveld te betreden.
Mocht bij een wedstrijd in categorie A het in het programma eerst genoemde team aantreden zonder dat een assistentscheidsrechter aanwezig is of een assistent- scheidsrechter niet lid zijnde van de KNVB, dient de wedstrijd toch
gespeeld te worden. Hiervan moet dan aantekening gemaakt worden op het wedstrijdformulier.
Ingeval van ongeoorloofde inmenging of onbehoorlijk gedrag van een assistent-scheidsrechter moet de scheidsrechter
hem door het tonen van de rode kaart van het speelveld verwijderen. Er kan een vervanger worden aangesteld. Hiervan
moet de scheidsrechter kennis geven aan de bond.
Regel 6 – De secretaris / assistent-scheidsrechters
26
Intrap
Hoekschop
Doelworp
Regel 7 – De duur van de wedstrijd
27
Regel 7 – De duur van de wedstrijd
De duur van de wedstrijd bedraagt 50 minuten, verdeeld in 2 gelijke helften van elk 25 minuten.
• De speeltijd begint niet met het teken of het fluitsignaal van de scheidsrechter doch zodra de bal is getrapt en
voorwaarts beweegt.
• Het einde van de eerste speelhelft en het einde van de wedstrijd, alsmede het einde van de eerste en tweede
verlenging wordt aangegeven door de scheidsrechter door middel van een duidelijk hoorbaar signaal.
• Bij andere dan uit spelregels voortvloeiende onderbrekingen, kan de speeltijd worden stilgezet. Beslissing hierover
berust bij de scheidsrechter.
• De speelhelft van elke periode wordt zo nodig verlengd voor het nemen van een strafschop.
• De rust na de eerste helft mag niet meer dan 5 minuten bedragen.
Officiële beslissingen
• Het gebruik van een elektronische klok in de zaal is alleen toegestaan, indien de secretaris deze zelf bedient of
rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de bediening hiervan. Wordt tijdens de wedstrijd gebruik gemaakt van een
elektronische klok, dan dient de secretaris de klok 1 minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd van de
eerste en tweede speelhelft stop te zetten.
De rust na de eerste helft
De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft.
In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang de rust na de eerste speelhelft duurt.
De duur van de eerste helft mag alleen met toestemming van de scheidsrechter worden gewijzigd.
De rust gaat in op het moment dat de spelers hun kleedkamer betreden.
Verlengingen
Indien er verlengingen zijn, is er geen rust tussen de twee verlengingen.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
• De speeltijd is vastgelegd in het Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal.
• In verband met de beperkte tijd, waarvoor de zalen in de regel gehuurd zijn, dient de scheidsrechter zo veel mogelijk
de hand te houden aan de geplande aanvangstijden.
• De eerste en tweede speelhelft eindigt als de speeltijden zijn verstreken. Deze tijdstippen moeten zeer nauwkeurig in
acht worden genomen. Als het horloge van de scheidsrechter aangeeft dat de volle speeltijd is verstreken, dan is de
betreffende periode ten einde. Niet het fluitsignaal maar de tijd die het horloge van de scheidsrechter aangeeft is
beslissend.
Indien de bal richting één van de doelen wordt gespeeld, moeten de scheidsrechter de uitwerking hiervan afwachten,
voordat de scheidsrechter affluit.
De speelhelft eindigt:
• indien de bal rechtstreeks in het doel gaat moet een doelpunt worden toegekend;
• wanneer de bal buiten het speelveld gaat;
• wanneer de bal via de doelverdediger of een andere speler van het verdedigende team, de doelpalen, de doellat of
over de grond in het doel gaat, moet een doelpunt worden toegekend;
• wanneer de doelverdediger of een andere speler van het verdedigende team de bal raakt of de bal terug springt in
het speelveld van de doelpalen of de doellat en niet de doellijn passeert;
• wanneer de bal een van de spelers van het team dat de bal speelt, raakt. Dit geldt niet als het aanvallende team een
indirecte vrije schop heeft genomen en de bal richting het doel van het andere team gaat, nadat de bal is aangeraakt
door een andere speler, dan de nemer;
Regel 7 – De duur van de wedstrijd
28
• indien er geen overtreding is begaan, die bestraft had moeten worden met een directe vrije schop, indirecte vrije
schop of een strafschop en als deze schop niet moet worden overgenomen.
Indien er in een speelhelft een overtreding wordt begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop of er een
strafschop wordt toegekend, eindigt de speeltijd, wanneer:
• de bal niet rechtreeks op het doel is getrapt;
• de bal rechtstreeks in het doel gaat en er een geldig doelpunt wordt gescoord;
• de bal buiten het speelveld komt;
• de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en een geldig doelpunt
wordt gescoord;
• de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en geen geldig
doelpunt wordt gescoord;
• er geen andere overtreding is begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop, een indirecte vrije
schop of een strafschop.
Indien er in een speelhelft een overtreding wordt begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop eindigt de
speelhelft, wanneer:
• de bal niet rechtreeks op het doel is getrapt;
• de bal rechtstreeks in het doel gaat en er een geldig doelpunt wordt gescoord;
• de bal buiten het speelveld komt;
• de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en een geldig doelpunt
wordt gescoord;
• de bal een van de doelpalen, de doellat, de doelverdediger of een van zijn medespelers raakt en geen geldig
doelpunt wordt gescoord;
• de bal raakt een speler van het team dat de vrije schop heeft genomen;
• er geen andere overtreding is begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop, een indirecte vrije
schop of een strafschop.
Indien er in een speelhelft een overtreding wordt begaan, die bestraft moet worden met een indirecte vrije schop, eindigt
de speelhelft, wanneer:
• de bal direct in het doel gaat zonder dat deze onderweg naar het doel wordt geraakt door een ander speler, een van
de doelpalen of de doellat; er moet dan geen doelpunt worden toegekend;
• de bal buiten het speelveld komt;
• de bal een van de doelpalen of de doellat raakt nadat deze is geraakt door de doelverdediger of een andere speler
van beide teams (maar niet de speler die de indirecte vrije schop heeft genomen) en een doelpunt is gescoord;
• de bal een van de doelpalen of de doellat raakt nadat deze is geraakt door de doelverdediger of een andere speler
van beide teams (maar niet de speler die de indirecte vrije schop heeft genomen) en geen doelpunt is gescoord;
• er geen andere overtreding is begaan, die bestraft moet worden met een directe vrije schop, een indirecte vrije
schop of een strafschop.
Als tijdens de rust of direct na het eindsignaal de scheidsrechter ervan overtuigd is dat hij te kort heeft laten spelen, dan
moet hij, indien het de eerste helft betreft, de te kort gespeelde tijd inhalen voordat hij voor de tweede helft laat
aftrappen. Indien de bal op het ogenblik dat de rust werd aangekondigd niet in het spel was, dan wordt het spel op
reglementaire wijze hervat. Was de bal in het spel dan dient het spel te worden hervat met een scheidsrechtersbal.
De teams verdedigen in die inhaalperiode hetzelfde doel als voor de rust.
Na het inhalen van de te kort gespeelde tijd wisselen de ploegen van doel en wordt afgetrapt voor de tweede
helft van de wedstrijd. Indien in de tweede helft te kort is gespeeld, dan moet dit wel onmiddellijk na het eindsignaal blijken, wil de fout hersteld kunnen worden. Wordt de arbitrale fout tijdig vastgesteld, dan moet, wat de
spelhervatting worden hersteld. Het is niet mogelijk de eventueel in de eerste helft te lang gespeelde tijd in
mindering te brengen op de speeltijd van de tweede helft. De scheidsrechter kan dan niets anders doen dan de
bond in kennis stellen van zijn fout en opgave doen van eventueel in de niet-reglementaire tijd gemaakte
doelpunten. Het betreffende bestuur moet dan beoordelen welke maatregelen dienen te worden getroffen.
Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel
29
Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel
Vóór de beginschop
Een muntstuk wordt opgeworpen en het team dat de toss wint, kiest het doel voor de eerste helft.
Het andere team neemt de beginschop.
Het team dat de toss won, neemt aan het begin van de tweede helft de beginschop.
In de tweede helft wisselen de teams van speelhelft.
De aftrap
Een aftrap is de manier om het spel te beginnen of te hervatten:
− aan het begin van de wedstrijd;
− nadat een doelpunt is gescoord;
− aan het begin van de tweede helft;
− aan het begin van elke verlenging, indien van toepassing.
Procedure
• Alle veldspelers, behalve de speler die de aftrap/beginschop neemt, moeten binnen het speelveld op eigen helft
staan.
• Alle tegenstanders van de nemer bevinden zich op minimaal 3 meter van de bal totdat deze in het spel is;
• De bal moet stilliggen op de middenstip;
• De scheidsrechter geeft een teken om de aftrap te nemen;
• De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt;
• De nemer mag de bal niet opnieuw raken voordat deze is geraakt door een andere speler;
• Een doelpunt kan rechtstreeks vanaf de aftrap worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal
rechtstreeks in het eigen doel wordt geschoten, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.
Wanneer een team een doelpunt heeft gescoord, wordt de aftrap genomen door een speler van het team, waartegen
een doelpunt is gescoord, voor zover de speeltijd nog niet is verstreken.
Overtredingen/straffen
Indien de nemer de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn hand(en) of arm(en)) voordat deze is geraakt door een
andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond, tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in dat geval is één van de situaties in de tabel op pagina 8
van toepassing.
Indien de nemer de bal voor de tweede keer raakt met zijn hand(en) of arm(en) voordat deze is geraakt door een andere
speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.
Voor elke andere overtreding van de aftrapprocedure moet de aftrap worden overgenomen. De voordeelregel is hier niet
van toepassing.
De scheidsrechtersbal
Als de scheidsrechter, wanneer de bal in het spel is, het noodzakelik acht om het spel tijdelijk te onderbreken voor een
reden, die niet elders in de spelregels wordt genoemd, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
Procedure
De scheidsrechter laat de bal van borsthoogte vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken, tenzij
de bal op dat moment binnen het strafschopgebied was; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal
op de zes-meterlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel
30
De bal is in het spel zodra deze de grond raakt. Indien daarna de bal, zonder dat de bal nadat deze in het spel was,
buiten het speelveld komt zonder te zijn geraakt door een speler, moet deze scheidsrechtersbal op dezelfde plaats
worden overgenomen.
Overtredingen en straffen
Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:
• wanneer de bal wordt geraakt door een speler, voordat de bal de grond raakt;
• wanneer de bal, nadat deze de grond raakt, buiten het speelveld komt zonder dat een speler de bal heeft geraakt;
• indien er een overtreding werd begaan, voordat de bal de grond raakte.
Als een speler, nadat de bal de grond heeft geraakt, de bal trapt naar een van de doelen:
• als de bal rechtstreeks in het doel van het andere team gaat, moet een doelworp worden toegekend;
• als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, moet een hoekschop worden toegekend.
Als een speler, nadat de bal de grond heeft geraakt, de bal meerdere keren naar een doel trapt en:
• de bal een doellijn passeert dan wordt een doelpunt toegekend.
Regel 9 – De bal in en uit het spel
31
Regel 9 – De bal in en uit het spel
De bal uit het spel
De bal is uit het spel wanneer:
• hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht;
• het spel is onderbroken door de scheidsrechter;
• het spel is onderbroken door de secretaris;
• hij het plafond of spanten boven het speelveld raakt.
De bal in het spel
De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook:
• als hij terugspringt van een doelpaal of doellat en in het speelveld blijft;
• als hij terugspringt van de scheidsrechter wanneer hij zich binnen het speelveld bevindt.
Het speelveld in een hal
De minimum hoogte van het plafond en spanten is vier meter en is geregeld in de regels van de competitie.
Als de bal het plafond/de spanten boven het speelveld raakt, terwijl de bal in het spel was, moet het spel worden hervat
met een intrap voor het andere team dan het team dat het laatst de bal raakte of speelde.
De intrap wordt genomen vanaf de zijlijn op de plaats die het dichtst is gelegen bij de plaats waar de bal
het plafond/de spanten raakte.
Indien de bal, wanneer deze in het spel is, de scheidsrechter raakt die zich op dat moment binnen het speelveld bevindt,
dan gaat het spel door omdat de scheidsrechter onderdeel van de wedstrijd is.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
Ingreep van buitenaf
Indien er een ingreep van buitenaf is, gedacht kan worden aan een toeschouwer die het speelveld betreedt en de bal
wegschopt of tegenhoudt, moet het spel worden onderbroken. Dit geldt ook als een dier op het speelveld komt, of als er
een voorwerp naar de bal of één van de spelers wordt gegooid. Indien de bal wordt geraakt en het spel hiervoor is
onderbroken, moet het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal. Het is gewenst om in dit soort situaties direct in
te grijpen en dus niet af te wachten tot de bal wordt geraakt. Het maakt dan geen verschil of de bal wel of niet in het doel
is terecht gekomen. Wordt de bal niet geraakt en verdwijnt de bal in het doel, dan is het een geldig doelpunt.
Regel 10 – Hoe er wordt gescoord
32
Regel 10 – Hoe er wordt gescoord
Doelpunt
Een doelpunt is gescoord, wanneer de bal geheel en al over de doellijn tussen de doelpalen en onder de lat is gegaan,
mits er geen overtreding is gemaakt door het team dat scoort.
Indien een doelverdediger vanuit zijn eigen strafschopgebied de bal rechtstreeks in het doel van het andere team gooit,
is geen doelpunt gescoord. Het spel moet hervat worden met een doelworp voor het andere team.
Indien, nadat er een doelpunt is gescoord, maar voordat de aftrap is genomen, de scheidsrechter zich realiseert, dat het
scorende team met een speler te veel speelde of indien door dit team een spelerswissel niet op de juiste wijze werd
uitgevoerd, moet hij dit doelpunt alsnog afkeuren. Het spel moet hervat worden met een indirecte vrije schop te nemen
vanaf elke willekeurige plaats binnen het strafschopgebied. Indien de aftrap reeds is uitgevoerd dient hij alsnog
maatregelen te nemen tegen de overtredende speler zoals vermeld is in Regel 3, maar het doelpunt blijft een geldig
doelpunt. De scheidsrechter dient dit voorval wel aan de bond te rapporteren. Indien het team dat geen overtreding
beging scoorde, dan moet het doelpunt worden goed gekeurd.
Winnende team.
Het team, dat meest heeft gescoord in het doel van het andere team, heeft gewonnen. Indien beide teams evenveel
doelpunten hebben gescoord, of wanneer er niet is gescoord, is er sprake van een gelijkspel.
Competitiereglementen
Indien de competitiereglementen bepalen dat er een winnaar moet zijn, wanneer er een wedstrijd of een “uit- en
thuiswedstrijd” in een gelijkspel is geëindigd, zijn de enige toegestane procedures om een winnaar te bepalen, die
procedures welke zijn goedgekeurd door de International F.A. Board, namelijk:
1. de regeling van de gescoorde “uitdoelpunten”;
2. de verlenging;
3. de strafschoppenserie.
Geen doelpunt
Indien de scheidsrechter aangeeft dat er gescoord is, voordat de bal geheel en al over de doellijn is gegaan en
onmiddellijk zijn fout inziet, dan moet het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal, omdat het spel dood was toen
de bal in het doel ging. Deze scheidsrechtersbal wordt genomen op de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken, tenzij dit in het strafschopgebied was; in dat geval wordt de scheidsrechtersbal uitgevoerd op de zesmeterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd doorbroken.
Regel 11 – Buitenspel
33
Regel 11 – Buitenspel
In het zaalvoetbal bestaat geen buitenspel.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
34
Regel 12– Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Overtredingen
Overtredingen en onbehoorlijk gedrag worden bestraft met:
A – Een directe vrije schop
Een directe vrije schop wordt toegekend aan het andere team indien een speler één van de zeven hieronder volgende
overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als
gepaard gaande met een buitensporige inzet:
a. een tegenstander trapt of probeert te trappen;
b. een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen;
c. springt naar een tegenstander;
d. een tegenstander aanvalt;
e. een tegenstander slaat of probeert te slaan;
f. een tegenstander duwt;
g. een tegenstander ten val brengt.
Een directe vrije schop wordt tevens toegekend aan het andere team indien een speler één van de drie hieronder
volgende overtredingen begaat:
h. een tegenstander vasthoudt;
i. een tegenstander bespuwt;
j. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen
strafschopgebied).
Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de
Vrije Schop).
Een strafschop
Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn
eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is.
B – Een indirecte vrije schop
Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan het andere team, indien een doelverdediger, één van de vier hieronder
volgende overtredingen begaat:
a. de bal raakt of controleert met zijn hand(en) of voet(en) op de eigen speel helft gedurende meer dan vier seconden;
b. als hij de bal, nadat hij deze gespeeld heeft opnieuw aanraakt op de eigen speelhelft nadat de bal met opzet
rechtstreeks naar hem toe wordt gespeeld door een medespeler zonder dat de bal wordt geraakt of gespeeld
door een tegenstander;
c. de bal raakt of speelt met zijn hand(en) binnen zijn eigen strafschopgebied, nadat de bal met opzet rechtstreeks naar
hem toe wordt getrapt door een medespeler;
d. de bal raakt of speelt met zijn hand(en) binnen zijn eigen strafschopgebied, nadat hij de bal rechtstreeks van een
medespeler ontvang vanuit een intrap.
Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan het andere team, indien een speler naar het oordeel van de
scheidsrechter:
e. speelt op een gevaarlijke wijze;
f. een tegenstander in diens loop belemmert;
g. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn hand(en) in het spel kan brengen;
h. tegen een medespeler één van de onder 1 t/m 9 genoemde overtredingen begaat die met een directe vrije schop
moeten worden bestraft, als de overtreding begaan zou zijn tegen een tegenstander;
i. een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in Regel 12 of enige andere Regel, waarvoor het spel wordt
onderbroken om een speler een tijdstraf van twee minuten op te leggen door het tonen van een gele kaart of van het
speelveld te zenden.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
35
Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie
Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Wangedrag wordt bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering.
C – Disciplinaire straffen
De gele kaart wordt gebruikt om duidelijk te maken dat een speler een tijdstraf van twee minuten wordt opgelegd.
De rode kaart wordt gebruikt om duidelijk te maken dat een speler of wisselspeler wordt weggezonden. Betreft dit een
speler dan moet diens team vijf minuten met een speler minder spelen.
De gele of de rode kaart kan worden getoond aan een speler of een wisselspeler. De rode kaart kan worden getoond
aan teamofficials.
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment dat zij het speelveld
betreden tot het moment dat zij na het laatste fluitsignaal het speelveld verlaten.
Een speler die een overtreding begaat, zowel binnen als buiten het speelveld, die moet worden bestraft met een tijdstraf
van twee minuten of een veldverwijdering, wordt bestraft naar de aard van de overtreding.
Dit geldt voor overtredingen begaan ten opzichte van een tegenstander, een medespeler, de scheidsrechters, de secretaris of enig ander persoon.
Overtredingen die met een tijdstraf van twee minuten worden bestraft
Een speler wordt een tijdstraf van twee minuten opgelegd door het tonen van de gele kaart, indien hij één van de zeven
hieronder volgende overtredingen begaat:
• onsportief gedrag;
• het door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter, de secretaris;
• herhaaldelijk de spelregels overtreden;
• de uitvoering van een spelhervatting vertragen;
• niet de vereiste afstand in acht nemen bij een hoekschop, een vrije schop of een intrap;
• het speelveld (opnieuw) betreden zonder toestemming van de scheidsrechter, of bij een niet juist uitgevoerde
spelerswissel;
• doelbewust het speelveld verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter.
Een wisselspeler wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat:
• onsportief gedrag;
• het door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter, de secretaris;
• de uitvoering van een spelhervatting vertragen;
• het speelveld betreden na een niet op de juiste wijze uitgevoerde spelerswissel.
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
Een speler of wisselspeler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de
zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
• Ernstig gemeen spel;
• Gewelddadig gedrag;
• Een tegenstander of een ander persoon bespuwt;
• Het andere team een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen door opzettelijk de bal met de hand of de
arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
• Een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen
doormiddel van een overtreding waarvoor een vrije schop of strafschop moet worden toegekend;
• Grove, beledigende taal of scheldwoorden gebruiken en/of gebaren maken;
• Hem een tweede gele kaart wordt getoond in dezelfde wedstrijd.
• Opzettelijk het andere team een doelpunt of een scoringskans ontnemen.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
36
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Basiscriteria voor een overtreding
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om een overtreding te kunnen bestraffen:
• hij moet zijn begaan door een speler of een wisselspeler die de procedure van de spelerswissel niet juist heeft
uitgevoerd;
• hij moet begaan zijn op het speelveld;
• hij moet begaan zijn als de bal in het speelveld is.
Als de scheidsrechter het spel onderbreekt wegens een overtreding die is begaan buiten het speelveld (terwijl de bal in
het spel is), dan moet hij het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen het strafschopgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een
scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Dit geldt niet als er sprake is van een gewelddadige handeling.
Er is geen sprake van een overtreding indien twee of meer spelers op het zelfde moment om balbezit strijden, als hierbij
geen overtreding wordt begaan.
Onvoorzichtig, onbesuisd, met buitensporige inzet
“Onvoorzichtig” betekent dat de speler het duel ondoordacht aangaat of dat hij onbezonnen handelt.
• Een disciplinaire sanctie is niet nodig, wanneer een overtreding als onvoorzichtig wordt beoordeeld.
“Onbesuisd” betekent dat de speler heeft gehandeld zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in
ogenschouw te nemen:
• Een speler die onbesuisd speelt moet de gele kaart getoond worden.
“Met buitensporige inzet” betekent dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en hij het risico loopt dat
hij zijn tegenstander blesseert.
• Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld worden gezonden.
Een tegenstander aanvallen
Hiermee wordt bedoeld een duel aangaan met fysieke inzet terwijl de bal binnen speelbereik is, zonder armen of
ellebogen te gebruiken. Het is een overtreding om een tegenstander aan te vallen:
• op onvoorzichtige wijze;
• op onbesuisde wijze ;
• met buitensporige inzet.
Een tegenstander vasthouden
Een tegenstander vasthouden houdt ook in; het voorkomen dat een speler kan passeren door gebruik te maken van
hand(en), arm(en) of lichaam
Scheidsrechter wordt er aan herinnerd om vroegtijdig in te grijpen en daadkrachtig om te gaan met het vasthouden, met
name binnen het strafschopgebied bij hoekschoppen of vrije schoppen.
Hoe om te gaan met deze situaties:
• De scheidsrechter moet een speler vermanen die een tegenstander vasthoudt, voordat de bal in het spel is;
• Deze speler de gele kaart tonen als het vasthouden doorgaat, voordat de bal in het spel is;
• Een directe vrije schop of strafschop toekennen en de speler de gele kaart tonen als het gebeurt terwijl de bal in het
spel is.
Indien een verdediger begint met vasthouden buiten het strafschopgebied en hiermee doorgaat binnen het
strafschopgebied, dan moet de scheidsrechter een strafschop toekennen.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
37
Disciplinaire straffen
• Aan een speler wordt een tijdstraf van twee minuten opgelegd door het tonen van de gele kaart wegens onsportief
gedrag, wanneer hij een tegenstander vasthoudt en daarmee voorkomt dat de balbezit kan krijgen of in een
veelbelovende spelpositie terecht komt;
• Een speler moet van het speelveld worden gezonden als hij een duidelijke scoringskans voorkomt, door het
vasthouden van een tegenstander;
• In andere gevallen van vasthouden moet geen disciplinaire straf volgen.
Spelhervatting
Directe vrije schop vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvonden (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop) of een
strafschop als de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond.
Hands
“Hands” houdt in dat de speler de bal opzettelijk met de hand of arm speelt/raakt. De scheidsrechter moet in overweging
nemen:
• de beweging van de hand naar de bal (niet de bal naar de hand);
• de afstand tussen de tegenstander en de bal (onverwachte bal);
• de positie van de hand hoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden dat er altijd sprake is van een overtreding;
• de bal raken met een voorwerp dat in de hand gehouden wordt (kleding, scheenbeschermer etc.) wordt gezien als
een overtreding;
• de bal raken door met een voorwerp te gooien (schoen, scheenbeschermer etc.) wordt gezien als een overtreding.
• balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn/haar hand of arm heeft geraakt en vervolgens:
o scoort in het doel van het andere team;
o een scoringskans creëert
Behalve voor doelverdedigers in hun eigen strafschopgebied, is het meestal wel een overtreding als een speler:
Het is meestal wel een overtreding als een speler:
• de bal met hand of arm raakt als de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt;
• de bal aanraakt met zijn/haar hand of arm als:
o de hand of arm zijn/haar lichaam op een natuurlijke wijze groter maakt;
o de hand of arm boven of voorbij zijn/haar schouders is (tenzij de speler opzettelijk de bal speelt met
een ander deel van het lichaam en deze vervolgens zijn/haar hand of arm raakt).
Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de hand of arm van een speler raakt wanneer deze
rechtstreeks komt van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler.
Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding als de bal de hand of arm van een
speler raakt:
• rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de speler;
• rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler;
• als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter
maakt;
• als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te ondersteunen,
maar niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af is uitgestrekt.
Buiten het strafschopgebied gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met betrekking tot het spelen van de bal
met de hand of arm als voor alle andere spelers.
Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met hand of arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan
wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
38
Een doelpunt of duidelijke scoringskans ontnemen (DOGSO).
Als een speler het andere team een doelpunt of duidelijke scoringskans ontneemt door een strafbare handsbal, wordt de
speler weggestuurd door het tonen van een rode kaart, ongeacht waar de overtreding plaatsvindt.
Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en
daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop,
dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart als de overtreding gebeurde
in een poging de bal te spelen; in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te
spelen etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden door het tonen van een rode kaart.
Een speler, weggezonden speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt, zonder de vereiste toestemming
van een van de scheidsrechters of in overtreding is met de wisselprocedure, en ingrijpt in het spel of een overtreding
begaat waarbij een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt weggezonden.
De volgende criteria moeten in overweging genomen worden genomen om te bepalen of het gaat om een duidelijke
scoringskans (DOGSO) situatie:
• de afstand tussen de overtreding en het doel
• de algemene richting van het spel
• de mogelijkheid om de bal in bezit te houden of te krijgen
• de positie en het aantal verdedigers, evenals de doelverdediger
• of het doel wel of niet “onbewaakt” is
Als een doelverdediger vlak voor zijn/haar eigen doel staat om het te bewaken, kan er geen DOGSO-overtreding worden
begaan (duidelijke scoringskans ontnemen), ook al voldoet de situatie aan alle criteria voor DOGSO.
Als een doelverdediger een overtreding begaat die de tegenpartij een duidelijke scoringskans ontneemt of een doelpunt
voorkomt of duidelijke scoringskans ontneemt door de bal buiten het strafschopgebied met zijn/haar hand/arm te spelen,
wordt de doelverdediger schuldig bevonden aan een DOGSO-overtreding, wanneer zijn/haar doel niet wordt bewaakt of
alleen wordt bewaakt door een veldspeler.
Als het aantal spelers van het aanvallende team groter is dan het aantal spelers van het verdedigende team
(uitgezonderd de doelverdediger), wordt dit beschouwd als een DOGSO- situatie.
Disciplinaire straffen
Er zijn omstandigheden waarbij het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag bij een opzettelijke handsbal
nodig is, bijv. als een speler:
• opzettelijk en opzichtig hands maakt om te voorkomen dat een tegenstander in balbezit komt;
• een doelpunt probeert te scoren door opzettelijk hands te maken.
• een doelpunt probeert te voorkomen door opzettelijk hands te maken, maar hier niet in slaagt.
Een speler wordt echter van het speelveld gezonden, als hij een doelpunt of een duidelijke scoringskans voorkomt door
opzettelijk hands te maken. Het criterium is niet opzettelijk spelen van de bal met de hand op zich, maar het feit dat
hierdoor een duidelijke scoringskans of een doelpunt wordt voorkomen.
Spelhervatting
Directe vrije schop vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop) of een
strafschop.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
39
Buiten het eigen strafschopgebied gelden voor een doelverdediger dezelfde regels om de bal met de hand(en) of de
arm(en) te mogen spelen als voor iedere andere speler. Speelt de doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied de bal
met de hand(en), dan kan hij daarvoor niet bestraft worden met een directe vrije schop of disciplinaire straf.
Overtredingen begaan door de doelverdediger
Een doelverdediger wordt geacht de bal in bezit te hebben:
• als hij de bal tussen zijn handen houdt of tussen zijn hand en enig ander oppervlak (bijvoorbeeld de grond, het eigen
lichaam);
• als hij de bal op zijn vlakke hand houdt;
• als hij de bal stuitert op de grond of opgooit in de lucht;
Als de doelverdediger de bal in bezit heeft met zijn hand(en) mag hij niet worden aangevallen door een tegenstander.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
40
Een doelverdediger mag de bal niet raken op de eigen speelhelft in de volgende omstandigheden:
• indien hij de bal in bezit heeft op de eigen speelhelft gedurende meer dan 4 seconden, als dit gebeurt;
o met zijn hand(en) in zijn eigen strafschopgebied en/of met zijn voeten op de eigen speelhelft.
In al deze gevallen moet de scheidsrechter duidelijk zichtbaar de vier-seconden regel tellen.
• indien hij nadat hij de bal heeft weggespeeld, opnieuw de bal raakt nadat de bal met opzet door een medespeler
naar hem toe wordt gespeeld, terwijl de bal nog niet is gespeeld, of aangeraakt door een tegenstander;
o onder weggespeeld wordt verstaan het bewust wegspelen van de bal naar een medespeler, dus niet als de bal
per ongeluk wegstuit bij bijvoorbeeld een redding;
• indien hij de bal raakt met zijn hand(en) binnen zijn eigen strafschopgebied als deze door een medespeler met opzet
naar hem toe wordt getrapt;
• indien hij de bal raakt met zijn hand(en) binnen het eigen strafschopgebied als de bal rechtstreeks door een
medespeler uit een intrap naar hem toe wordt getrapt;
o de keeper mag hem dus wel met de voet aannemen.
Overtredingen begaan tegen de doelverdediger
Het is een overtreding wanneer een speler voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn hand(en) in het spel kan
brengen, b.v. als deze de bal stuitert:
• indien een speler de bal speelt of poogt te spelen als de doelverdediger de bal in de hand(en) heeft;
• een speler moet worden gestraft voor gevaarlijk spel als hij de bal trapt of poogt te trappen, wanneer de
doelverdediger bezig is deze in het spel te brengen;
• het is een overtreding om de bewegingen van de doelverdediger te beperken door hem op onsportieve wijze te
blokkeren, b.v. bij het nemen van een hoekschop.
Gevaarlijk spel
Gevaarlijkspel is een actie waarbij, in een poging de bal te spelen, het risico bestaat dat een speler (dit geldt ook voor de
speler zelf) geblesseerd raakt. Het wordt begaan met een tegenstander, die zich dichtbij bevindt en voorkomt dat de
tegenstander de bal speelt uit angst om geblesseerd te raken.
Een “omhaal” is toegestaan mits deze naar het oordeel van de scheidsrechter, geen gevaar oplevert voor de
tegenstander.
Gevaarlijk spel houdt in, dat er geen fysiek contact is tussen spelers. Als er wel fysiek contact is dan wordt het een
overtreding die met een directe vrije schop of strafschop moet worden bestraft. In het geval van fysiek contact moeten de
scheidsrechters bovendien vaststellen of er sprake is van onsportief gedrag.
Disciplinaire straffen
• Als een speler zich schuldig maakt aan gevaarlijk spel in een “normaal” duel, dan hoeft de scheidsrechter niet
disciplinair te straffen. Als de actie wordt begaan met een duidelijk gevaar voor een blessure, dan moet de
scheidsrechter de speler waarschuwen door het tonen van de gele kaart.
• Als een speler door het spelen op een gevaarlijke wijze een duidelijk scoringskans voorkomt, dan moeten de
scheidsrechters de speler van het speelveld zenden door het tonen van de rode kaart.
Spelhervatting
• Indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond ( zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
• Als er sprake is van contact, dan wordt een overtreding begaan die bestraft moet worden met een directe vrije schop
ofeen strafschop.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
41
Een tegenstander in diens loop belemmeren
Er is sprake van belemmering, wanneer een speler zich in de loop van een tegenstander plaatst en hem hierdoor tegen
zich aan laat lopen of af laat remmen of hem dwingt van richting te veranderen terwijl de bal niet binnen speelbereik is
van de betrokken spelers.
Alle spelers hebben recht op hun eigen positie op het speelveld; een tegenstander in de weg staan is niet hetzelfde als
een tegenstander in de weg gaan staan.
De bal afschermen is toegestaan. Een speler die zichzelf tussen een tegenstander en de bal plaatst begaat geen
overtreding zolang de bal binnen speelbereik is en de speler de tegenstander niet met zijn arm(en) of lichaam afhoudt.
Als de bal binnen speelbereik is mag de speler op correcte wijze door zijn tegenstander worden aangevallen.
De spelhervatting uitstellen om een kaart te tonen
Als de scheidsrechter eenmaal besloten heeft om een kaart te tonen, of het nu gaat om een tijdstraf of om een
veldverwijdering, moet het spel pas hervat worden als de disciplinaire maatregel is afgerond.
Tijdstraf voor onsportief gedrag
Er zijn verschillende omstandigheden, waarbij een speler een tijdstraf van twee minuten moet worden opgelegd wegens
onsportief gedrag, b.v. als een speler:
• één van de zeven overtredingen op onbesuisde wijze begaat, die resulteren in een directe vrije schop;
• een overtreding begaat, met de tactische bedoeling om een veelbelovende aanval te voorkomen of te onderbereken;
• een tegenstander vasthoudt, met de tactische bedoeling om de tegenstander bij de bal weg te trekken, of om te
voorkomen dat de tegenstander bij de bal kan komen;
• opzettelijk hands begaat, om te voorkomen dat een tegenstander in balbezit komt of een aanval op kan zetten
(behalve de doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied);
• opzettelijk hands begaat, in een poging om een doelpunt te scoren (ongeacht of de poging succesvol is of niet);
• opzettelijk hands begaat, maar doen alsof de bal met een ander lichaamsdeel werd gespeeld, in een poging om de
scheidsrechter te misleiden;
• met zijn hand(en) poogt om een doelpunt te voorkomen of een scoringskans te niet te doen, als de doelverdediger
zich niet in het eigen strafschopgebied bevindt, maar hierin faalt;
• probeert de scheidsrechter te misleiden, door een blessure voor te wenden of te doen alsof er een overtreding tegen
hem is begaan (schwalbe/misleiding);
• tijdens het spel zonder toestemming van de scheidsrechter met de doelverdediger van plaats wisselen;
• de bal speelt, terwijl hij bezig is om het speelveld te verlaten nadat hij toestemming heeft verkregen van de
scheidsrechter om het speelveld te verlaten;
• een tegenstander verbaal afleidt tijdens het spel of bij een spelhervatting;
• niet toegestane markeringen aanbrengt op het speelveld;
• opzettelijk een truc gebruikt, terwijl de bal in het spel is door de bal naar zijn doelverdediger met zijn hoofd borst, knie
etc. te spelen om de regel te omzeilen. Dit ongeacht het feit of de doelverdediger de bal met zijn hand(en) raakt of
niet. Deze overtreding wordt begaan door de speler in een poging, om zowel de letter als de geest van Regel 12 te
omzeilen en het spel moet hervat worden met een indirecte vrije schop.
Het vieren van een doelpunt
Het is toegestaan, dat een speler zijn vreugde uit als er een doelpunt is gescoord, maar het moet niet worden
overdreven.
Redelijke vreugde-uitingen zijn toegestaan, maar de praktijk van ingestudeerde uitingen mogen niet worden
aangemoedigd, wanneer dit teveel tijd vergt. De scheidsrechter moet in deze gevallen ingrijpen.
Een speler moet een tijdstraf van twee minuten worden opgelegd als hij:
• naar het oordeel van de scheidsrechter gebaren maakt die provocerend, beledigend of opruiend zijn; in de
omheining klimt om een doelpunt te vieren;
• zijn shirt uittrekt of zijn hoofd ermee bedekt, ook als hij een identiek ondershirt draagt;
• zijn hoofd of gezicht bedekt met een masker of soortgelijk voorwerp.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
42
Het speelveld verlaten om een doelpunt te vieren is geen overtreding die met het tonen van de gele kaart moet worden
bestraft, maar het is essentieel dat de spelers zo snel mogelijk op het speelveld terugkeren.
Van de scheidsrechter wordt verwacht dat hij op preventieve wijze omgaat met het vieren van een doelpunt en dat hij zijn
gezond verstand gebruikt.
Het in woord of gebaar kenbaar maken het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter
Een speler die zich hieraan schuldig maakt door te protesteren (verbaal of non-verbaal) tegen de beslissing van de
scheidsrechter moet de gele kaart worden getoond.
De aanvoerder van een team heeft met betrekking tot de regels geen bijzondere status of rechten, maar hij is wel
verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team.
Iedere speler of wisselspeler die een wedstrijd-official aanvalt of zich schuldig maakt aan agressief gedrag, grove of
obscene gebaren of uitlatingen doet, moet van het speelveld worden verwijderd.
De hervatting van het spel vertragen
De scheidsrechter moet spelers die de hervatting van het spel vertragen de gele kaart tonen. Voorbeelden hiervan zijn:
• een vrije schop op een verkeerde plaats nemen met als enige bedoeling, de scheidsrechter te dwingen om de vrije
schop over te laten nemen;
• de bal wegtrappen of meenemen in de hand(en), nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken;
• het verlaten van het speelveld uitstellen, nadat de blessure door de medische staf is behandeld;
• een opstootje uitlokken, door de bal bewust weg te trappen of mee te nemen nadat de scheidsrechter het spel heeft
onderbroken.
Misleiding
Indien een speler de scheidsrechter probeert te misleiden door een blessure te simuleren of doet alsof er een
overtreding tegen hem is begaan, maakt hij zich schuldig aan misleiding en moet hij worden bestraft wegens onsportief
gedrag. Indien het spel hiervoor wordt onderbroken, moet het spel worden hervat met een indirecte vrije schop tegen zijn
team vanaf de plaats waar de overtreding werd begaan (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Herhaaldelijk een overtreding begaan
Scheidsrechter moet te allen tijde alert zijn op spelers die de spelregels herhaaldelijk overtreden. In het bijzonder moet
hij er zich bewust van zijn dat, zelfs als een speler een aantal verschillende overtredingen begaat, hem de gele kaart
moet worden getoond wegens het herhaaldelijk overtreden van de Spelregels. Hoeveel overtredingen door een speler
gemaakt mogen worden om van “herhaaldelijk” te kunnen spreken is ter beoordeling aan de scheidsrechter. De
beoordeling hiervan moet gezien worden in de context van een optimale wedstrijdbegeleiding.
Ernstig gemeen spel
Een speler maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel, als hij speelt met buitensporige inzet of geweld gebruikt
tegenover een tegenstander tijdens een duel om de bal, terwijl de bal in het spel is.
Een tackle, die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel.
Een speler die met buitensporige inzet naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij van
voren, van opzij of van achteren en dit doet met één of beide benen en op deze wijze de veiligheid van de tegenstander
in gevaar brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel en moet van het speelveld worden gezonden. Het spel
moet hervat worden met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats
van de Vrije Schop) of een strafschop, wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van degene die
de overtreding beging.
In gevallen van ernstig gemeen spel moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er sprake is van een duidelijke
scoringskans. De scheidsrechter moet de speler, die zich schuldig maakt aan ernstig gemeen spel, van het speelveld
zenden, zodra de bal uit het spel is.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
43
Gewelddadige handeling
Een speler maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt, zonder
dat dit in een strijd om de bal is.
Hij is ook schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt ten opzichte van een
medespeler, toeschouwer, wedstrijd-official of enig ander persoon.
Een gewelddadige handeling kan plaatsvinden, zowel op het speelveld als daarbuiten; de bal kan al dan niet in het spel
zijn.
In gevallen van een gewelddadige handeling moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er sprake is van een
duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler die zich schuldig maakte aan de gewelddadige handeling van
het speelveld zenden zodra de bal vervolgens uit het spel is.
Scheidsrechter wordt er aan herinnerd, dat een gewelddadige handeling vaak leidt tot massale opstootjes; hij moet dat
daarom door krachtig optreden proberen te vermijden.
Een speler of een wisselspeler die zich schuldig maakt aan een gewelddadige handeling moet van het speelveld worden
gezonde
Spelhervatting
• Als de bal uit het spel is moet het spel hervat worden al naar gelang de voorafgaande beslissing.
• Als de bal in het spel is en de overtreding gebeurt buiten het speelveld:
o als de speler al buiten het speelveld is na een juiste wisselprocedure en dan de overtreding begaat, wordt het
spel hervat met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij
het spel werd onderbroken binnen het strafschopgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een
scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
o als de speler het speelveld verlaat om de overtreding te begaan, wordt het spel hervat met een indirecte vrije
schop voor het andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 –
Plaats van de Vrije Schop).
• Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding binnen het speelveld:
o tegen een tegenstander; het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de overtreding
werd begaan (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop) of een strafschop wanneer de overtreding werd begaan
binnen het strafschopgebied van de speler die de overtreding beging;
o tegen een medespeler; het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor het andere team vanaf de plaats
waar de overtreding werd begaan (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop);
o tegen een wisselspeler; het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de overtreding
werd begaan (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop) als het op onjuiste wijze betreden van het speelveld de
eerste overtreding was;
o tegen de scheidsrechter, secretaris; het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de
overtreding werd begaan (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop);
o tegen een ander persoon; het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen
het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken in het strafschopgebied: in dat geval wordt het spel
hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
44
Overtredingen waarbij een voorwerp (of de bal) wordt geworpen
Terwijl de bal in het spel is en een speler of wisselspeler, gooit op onbesuisde wijze een voorwerp naar een
tegenstander of ander persoon, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken (tenzij de voordeelregel kan worden
toegepast) en deze speler of wisselspeler de gele kaart tonen.
Terwijl de bal in het spel is en een speler, of wisselspeler, gooit met buitensporige inzet een voorwerp naar een
tegenstander of ander persoon, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken (tenzij de voordeelregel kan worden
toegepast) en deze speler of wisselspeler definitief van het speelveld zenden wegens een gewelddadige handeling.
Spelhervatting
• Als een speler die binnen zijn eigen strafschopgebied staat, een voorwerp naar een tegenstander gooit die zich
buiten het strafschopgebied bevindt, dan hervat de scheidsrechter het spel met een directe vrije schop voor het
andere team vanaf de plaats waar het voorwerp de tegenstander raakte of geraakt zou hebben (zie Regel 13 –
Plaats van de Vrije Schop).
• Als een speler die buiten zijn eigen strafschopgebied staat, een voorwerp naar een tegenstander gooit die binnen het
strafschopgebied van de gooiende speler staat, dan hervat de scheidsrechter het spel met een strafschop voor het
andere team.
• Als een speler die binnen het speelveld staat een voorwerp gooit naar iemand buiten het speelveld, dan hervat de
scheidsrechter het spel met een indirecte vrije schop voor het andere team vanaf de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
• Als een speler die buiten het speelveld staat een voorwerp naar een tegenstander gooit die zich binnen het
speelveld bevindt, dan hervat de scheidsrechter het spel met een directe vrije schop voor het andere team, vanaf de
plaats waar het voorwerp de tegenstander raakte of geraakt zou hebben, of met een strafschop wanneer deze
overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de overtreder.
• Als een wisselspeler die buiten het speelveld staat, een voorwerp naar een tegenstander gooit die binnen het
speelveld staat, dan hervat de scheidsrechter het spel met een indirecte vrije schop voor het andere team, vanaf de
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop). Het wordt
geinterpreteerd op de volgende wijze: de wisselspeler heeft het veld betreden zonder toestemming van de
scheidsrechter en zonder het volgen van de juiste wisselprocedure.
• Als een wisselspeler die binnen het speelveld staat, een voorwerp naar een persoon gooit die binnen of buiten het
veld staat, dan hervat de scheidsrechter het spel met een indirecte vrije schop voor het andere team vanaf de plaats
waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop). Het wordt
geinterpreteerd op de volgende wijze: de wisselspeler heeft het veld betreden zonder toestemming van de
scheidsrechter.
• Als een wisselspeler de wisselprocedure onjuist heeft uitgevoerd en een voorwerp of een bal naar een persoon
gooit, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, moet deze wisselspeler bestraft worden als was hij een speler.
• Als een team-official, terwijl hij zich binnen of buiten het speelveld bevindt, een voorwerp of een bal naar een
persoon gooit, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, moet de scheidsrechter het spel onderbreken als de
bal in het spel was. Het spel moet hervat worden met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was, toen het
spel werd onderbroken, behalve als de bal zich in het strafschopgebied bevond; in dat geval moet het spel worden
hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal zich bevond toen
het spel werd onderbroken.
Overtredingen waarbij een voorwerp naar de bal wordt gegooid.
Indien een speler, niet zijnde één van de doelverdedigers, een voorwerp of een bal naar de “speelbal”
gooit, als deze in het spel is en:
• als de bal werd geraakt, moet de scheidsrechter het spel onderbreken en deze speler een gele kaart tonen wegens
onsportief gedrag of hem van het speelveld verwijderen als hij door deze actie een doelpunt voorkomt of een
duidelijke scoringskans te niet doet. Het spel moet worden hervat met een directe vrije schop voor het andere team,
te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de
Overtreding), of met een strafschop als de bal zich binnen het strafschopgebied bevond van het team dat de
overtreding beging.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
45
• als de bal niet werd geraakt, moet de scheidsrechter het spel onderbreken, als hij de voordeelregel niet toe kan
passen en moet hij hem een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag. Het spel moet worden hervat met een
indirecte vrije schop voor het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de Overtreding).
Indien één van de doelverdedigers een voorwerp of een bal naar de “speelbal” gooit:
• als de bal in het spel is en deze geraakt wordt binnen diens strafschopgebied, moet de scheidsrechter het spel
onderbreken en hem een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag. Het spel moet worden hervat met een indirecte
vrije schop voor het andere team, te nemen vanaf de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was
toen het spel werd onderbroken.
• als de bal in het spel is en deze geraakt wordt buiten diens strafschopgebied moet de scheidsrechter het spel
onderbreken en hem een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag of hem van het speelveld verwijderen als hij
door deze actie een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans te niet doet. Het spel moet worden hervat met
een directe vrije schop voor het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
• als de bal in het spel is en de bal niet wordt geraakt, moet de scheidsrechter het spel onderbreken, als hij de
voordeelregel niet toe kan passen en hem de gele kaart tonen. Het spel moet worden hervat met een indirecte vrije
schop, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 – Plaats van de
Overtreding).
Indien de bal niet in het spel is en een speler gooit een voorwerp naar de bal, moet de scheidsrechter hem een gele
kaart tonen wegens onsportief gedrag. Het spel moet hervat worden met de reglementaire spelhervatting.
Indien de bal niet in het spel is en een wisselspeler gooit een voorwerp naar de bal en of zijn team nu wel of niet met een
speler meer speelt, moet de scheidsrechter hem van het speelveld verwijderen vanwege het begaan van 2
overtredingen, beiden wegens onsportief gedrag, de 1e wegens het onjuist uitvoeren van een spelerswissel en de 2e
wegens het gooien van een voorwerp.
Een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen
Er zijn twee overtredingen die met een veldverwijdering bestraft moeten worden, die te maken hebben met het ontnemen
van een duidelijke scoringskans aan een tegenstander. De overtreding hoeft niet binnen het strafschopgebied gemaakt
te worden.
Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een duidelijk scoringskans en er wordt onmiddellijk een doelpunt
gescoord, ondanks het feit dat de tegenstander hands maakte, dan kan deze speler niet meer van het speelveld worden
gezonden.
Scheidsrechter moet de volgende punten in ogenschouw nemen, wanneer hij besluit om een speler definitief van het
speelveld te zenden, wegens het voorkomen van een doelpunt of het te niet doen van een duidelijke scoringskans:
• de afstand tussen de overtreding en het doel;
• de waarschijnlijkheid, dat de bal in bezit blijft of komt;
• de richting van het spel;
• het aantal en de plaats van de verdedigers;
• een overtreding, waarmee een tegenstander een duidelijke scoringskans wordt ontnomen kan, een overtreding zijn die bestraft
had moeten worden met een directe -/indirecte vrije schop.
• als deze overtreding wordt begaan door een wisselspeler, moet hij definitief van het speelveld worden gezonden.
Als een speler na een spelhervatting waaruit niet direct een doelpunt kan worden gescoord, een doelpunt probeert te
voorkomen door opzettelijk hands te begaan, moet hij niet definitief van het speelveld worden gezonden, maar moet hem
de gele kaart worden getoond wegens onsportief gedrag. Zijn team wordt bestraft met een directe vrije schop of
strafschop.
Als een wisselspeler het speelveld betreedt met de bedoeling om een doelpunt te voorkomen of een duidelijke
scoringskans te niet te doen, moet hij definitief van het speelveld worden gezonden of hij nu wel of niet slaagt in z’n
bedoeling.
Regel 13 – De vrije schoppen
46
Regel 13 – De vrije schoppen
Soorten vrije schoppen
Vrije schoppen zijn direct en indirect.
De directe vrije schop
• indien een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van het andere team wordt getrapt, wordt een doelpunt
toegekend;
• indien een directe vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan het
andere team.
Teken
De scheidsrechter geeft de directe vrije schop aan door met één arm, die horizontaal gestrekt wordt, te wijzen in de
richting waarin de schop genomen moet worden. Met de andere hand wordt naar de grond gewezen.
De indirecte vrije schop
Teken
De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet
zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler of uit het spel is.
Bal in het doel
Er kan alleen een doelpunt worden gescoord indien de bal, nadat de indirecte vrije schop is genomen, wordt geraakt
door een andere speler voordat de bal in het doel gaat:
• Wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van het andere team wordt getrapt, wordt een doelworp
toegekend.
• Wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan
het andere team.
Procedure
Voor zowel de directe als de indirecte vrije schop geldt dat de bal stil moet liggen wanneer de schop wordt genomen en
dat de nemer de bal niet voor de tweede keer mag raken, voordat deze is geraakt door een andere speler.
Plaats van de vrije schop
Vrije schop buiten het strafschopgebied
• alle tegenstanders bevinden zich tenminste 5 meter van de bal;
• de bal is in het spel wanneer deze is geraakt en beweegt;
• de vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaats vond, of vanaf de plaats waar de bal was
op het moment van de overtreding (al naar gelang van de overtreding).
Directe of indirecte vrije schop voor het verdedigende team:
• alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 5 meter van de bal;
• alle tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is;
• de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt.
Indirecte vrije schop voor het aanvallende team:
• alle tegenstanders moeten zich op tenminste 5 meter van de bal bevinden, totdat de bal in het spel is;
• de bal is in het spel als deze is geraakt en beweegt;
• een indirecte vrije schop binnen het strafschopgebied moet worden genomen vanaf de zes-meterlijn vanaf een plek
zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Regel 13 – De vrije schoppen
47
Overtredingen en straffen
Indien een vrije schop wordt genomen en de tegenstander bevindt zich naar het oordeel van de scheidsrechter
opzettelijk dichter bij de bal dan de vereiste afstand:
• wordt de vrije schop overgenomen en wordt aan de speler die de overtreding begaat de gele kaart getoond, tenzij de
voordeelregel wordt toegepast of er een andere overtreding werd begaan, die bestraft moet worden met een
strafschop.
Wanneer bij een vrije schop voor het verdedigende team binnen het eigen strafschopgebied de bal niet
rechtstreeks buiten het strafschopgebied in het spel wordt gebracht:
• wordt de vrije schop overgenomen.
Indien het team dat de vrije schop moet nemen, daar langer dan vier seconden over doet:
• moet aan het andere team een indirecte vrije schop worden toegekend (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Vrije schop genomen door een andere speler dan de doelverdediger
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn hand(en)), voordat deze is
geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met de hand(en) of arm(en) speelt, voordat
deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop);
• wordt een strafschop toegekend indien deze overtreding plaatsvond binnen het eigen strafschopgebied.
Vrije schop door de doelverdediger
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, de bal opnieuw raakt (niet met zijn hand(en) of
arm(en)), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, de bal opzettelijk met de hand(en) of arm(en) speelt, voordat deze is
geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team indien de overtreding plaatsvond buiten zijn
eigen eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats
van de Vrije Schop);
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team indien de overtreding plaatsvond binnen zijn
eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de
Vrije Schop).
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
Procedure
• Een tegenstander die een speler hindert die de bal wil pakken voor een vrije schop, dient een waarschuwing te
ontvangen, zelfs indien hij/zij op de vereiste minimale 5 meter afstand staat;
• De bal is in het spel wanneer deze is geraakt en beweegt;
• Een vrije schop kan worden genomen door de bal met één voet of met twee voeten tegelijk omhoog te brengen;
• Doen alsof een vrije schop wordt genomen om de tegenstander in verwarring te brengen is toegestaan als
onderdeel van het zaalvoetbal. Echter, als naar het oordeel van de scheidsrechter, het misleiden als onsportief
gedrag wordt gezien, dan moet deze speler de gele kaart getoond worden;
• Als een speler, tijdens het correct nemen van de vrije schop, de bal met opzet tegen een tegenstander aanschiet
om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard
gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan;
Regel 13 – De vrije schoppen
48
• Een indirecte vrije schop die rechtstreeks in het doel wordt geschoten, moet worden overgenomen als de
scheidsrechter nalaat zijn arm in de lucht te steken om aan te geven dat het een indirecte vrije schop betreft. De
oorspronkelijke indirecte vrije schop wordt niet teniet gedaan door de fout van de scheidsrechter.
Afstand
Als een speler besluit om een vrije schop snel te nemen en een tegenstander die niet tijdig de 5
meter afstand in acht kon nemen en de bal onderschept, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.
Als een speler besluit om een vrije schop snel te nemen terwijl een tegenstander, die zich te dicht bij de bal bevindt, het
nemen van de vrije schop verhindert, dan moet de scheidsrechter deze speler de gele kaart tonen wegen het vertragen
van de spelhervatting.
Als bij het nemen van een vrije schop door het verdedigende team binnen het eigen strafschopgebied, één of meer
tegenstanders zich nog in dit strafschopgebied bevinden, omdat de nemer besluit om de bal snel te nemen terwijl de
tegenstander(s) geen tijd genoeg had/hadden om het strafschopgebied te verlaten, dan moet de scheidsrechter het spel
door laten gaan.
Advies
Een snelle spelhervatting zal het moeilijkst zijn als het gaat om vrije schoppen in de buurt van het strafschopgebied. Juist
daar zullen de spelers van het overtredende team proberen het snelle nemen te vertragen. De mogelijkheden om daar
de vrije schop snel te nemen zullen veel geringer zijn.
De scheidsrechter wordt aanbevolen zo snel mogelijk naar de plaats te lopen, waar hij de spelers die een “muurtje”
vormen, willen hebben, zonder dat hij het zicht op de bal verliest. Hij geeft hen vervolgens opdracht zich daar op te
stellen en geeft de spelers redelijk de tijd om dit uit te voeren. Als de spelers die het “muurtje” vormen er niet toe te
brengen zijn daar te gaan staan, waar de scheidsrechter dit wenst, moet de scheidsrechter niet aarzelen om de uiterst
links staande speler, gezien vanuit de positie voor de “muur”, de gele kaart te tonen.
Het team aan wie de vrije schop is toegekend, kan belang hebben bij het op de juiste afstand staan van de
tegenstanders. Het nemen van een vrije schop in de buurt van het strafschopgebied is vaak een ingestudeerde
spelhervatting. De scheidsrechter dient hiervoor de voorwaarden te scheppen.
In hun poging om de spelers op de gewenste afstand te krijgen, moet de scheidsrechter van de spelers afblijven: niet
duwen, niet trekken. Hij moet het doen met hun mond of met de fluit, maar vooral met zijn overtuigingskracht.
Tenslotte het volgende: de scheidsrechter doet er goed aan steeds de bal c.q. de plaats waar de overtreding plaatsvond
in de gaten te houden, terwijl hij bezig is om de spelers op de juiste afstand te krijgen. Het komt nogal eens voor dat
geprobeerd wordt de trap vanaf een gunstiger plek te nemen als men daarvoor de gelegenheid krijgt.
Het moment waarop en de plaats waar de vrije schop wordt uitgevoerd, wordt door de scheidsrechter bepaald. Dit houdt
onder meer in dat hij altijd toestemming moet geven voor het nemen.
De scheidsrechter moet niet voor de bal gaan staan om de nemer van de vrije schop te beletten van zijn recht op snelle
uitvoering van de vrije schop gebruik te maken. Het team waar tegen de overtreding werd begaan, wordt anders dubbel
benadeeld
Resultaat
overtreding doelpunt – geen doelpunt
aanvallende speler overnemen – indirecte vrije schop
geen schot op doel —————— – indirecte vrije schop
schot door niet aangewezen speler indirecte vrije schop – indirecte vrije schop
verdedigende speler doelpunt – overnemen
beide teams overnemen – overnemen
Regel 14 – De strafschop
49
Regel 14 – De strafschop
Indien de bal in het spel is, wordt een strafschop toegekend tegen het team dat binnen het eigen
strafschopgebied een overtreding begaat, waarvoor buiten het strafschopgebied een directe vrije schop wordt
toegekend.
Uit een strafschop kan rechtstreeks worden gescoord.
De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het einde van een helft of aan het einde
van een verlenging.
Positie van de bal en de spelers
De bal:
• moet op het strafschoppunt stil liggen.
Het moet duidelijk zijn:
• welke speler de strafschop neemt.
De doelverdediger van het verdedigende team:
• Als de bal wordt getrapt, moet de verdedigende doelverdediger ten minste een deel van één voet op of boven de
doellijn hebben.
• De bal is in het spel als hij naar voren wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt.
De overige spelers bevinden zich:
• binnen het speelveld;
• buiten het strafschopgebied;
• achter of terzijde van het strafschoppunt;
• op tenminste 5 meter van het strafschoppunt.
Procedure
• De strafschopnemer speelt de bal in voorwaartse richting.
• Hij speelt de bal niet voor een tweede keer voordat deze is geraakt door een andere speler.
• De bal is in het spel wanneer deze is gespeeld en in voorwaartse richting beweegt.
• De scheidsrechter bepaalt wanneer de strafschop zijn uitwerking heeft gehad.
Wanneer een strafschop wordt genomen tijdens de normale speeltijd, of wanneer er wordt verlengd aan het einde van
de eerste helft, tweede helft of de verlengingen om een strafschop te laten nemen of overnemen, wordt een doelpunt
toegekend, als de bal, voordat hij een vlak begrensd door de doelpalen en de doellat passeert:
• de bal één of beide doelpalen en/of de doellat, en/of de doelverdediger raakt.
Overtredingen/straffen
Als de nemer de strafschop niet in voorwaartse richting trapt:
• moet de scheidsrechter het spel onderbreken en het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor het
verdedigende team, te nemen vanaf het strafschoppunt (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije schop).
• Een tegenstander die de nemer hindert bij het nemen van de strafschop dient een waarschuwing te ontvangen,
zelfs als hij/zij op de vereiste minimale 5 meter afstand staat.
Als de strafschop wordt genomen door een medespeler van de speler van wie duidelijk was dat de strafschop zou
nemen:
• moet de scheidsrechter het spel onderbreken en het spel hervatten met een indirecte vrije schop het verdedigende
team, te nemen vanaf het strafschoppunt (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Regel 14 – De strafschop
50
Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, kan zich, voordat de bal in
het spel is, één van de volgende situaties voordoen:
Resultaat
overtreding doelpunt – geen doelpunt
aanvallende speler overnemen – indirecte vrije schop
schot naar achteren indirecte vrije schop – indirecte vrije schop
schot door niet aangewezen speler indirecte vrije schop – indirecte vrije schop
verdedigende speler doelpunt – overnemen
beide teams overnemen – overnemen
Als, nadat de strafschop is genomen:
de nemer de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn hand(en)) voordat deze is geraakt door een andere
speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond.
de nemer de bal opzettelijk met de hand(en) of de arm(en) speelt voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond.
de bal wordt geraakt door een handeling van buitenaf, terwijl de bal zich in voorwaartse richting beweegt:
• wordt de strafschop overgenomen.
de bal terug in het speelveld springt van de doelverdediger, de doellat, of van een doelpaal en dan wordt geraakt
door een handeling van buitenaf:
• onderbreken de scheidsrechters het spel;
• wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal werd geraakt door de handeling van
buitenaf, tenzij dit gebeurde binnen het strafschopgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een
scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Procedure
Het maken van een schijnbeweging bij het nemen van een strafschop is geoorloofd. Als naar het oordeel van de
scheidsrechters, het misleiden als onsportief gedrag wordt gezien, dan moet de nemer de gele kaart worden getoond.
Het onderbreken van een aanloop wordt niet gezien als een schijnbeweging, maar als onsportief gedrag.
Het voorbereiden van de strafschop
De scheidsrechters moeten vaststellen dat, voordat de strafschop wordt genomen aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
• Het moet duidelijk zijn wie de strafschop neemt.
• De bal moet op het strafschoppunt liggen.
• De doelverdediger moet zich op de doellijn tussen de palen bevinden met de voorzijde van zijn lichaam naar de
nemer.
De medespelers van de nemer, hun doelverdediger en overige spelers bevinden zich:
− buiten het strafschopgebied;
− op 5 meter van de bal;
− achter de bal.
Regel 14 – De strafschop
51
Als een strafschop moet worden overgenomen, dan mag zowel de nemer als de doelverdediger een andere speler zijn
dan degene, die in eerste instantie de schop nam of in het doel stond.
De nemer mag dit niet in een strafschoppenserie.
Regel 15 – De intrap
52
Regel 15 – De intrap
Een intrap is een manier om het spel te hervatten.
Een intrap wordt toegekend aan het andere team van de speler die de bal het laatst raakte of speelde, wanneer de bal
geheel over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, of wanneer de bal tegen het plafond/de
spanten boven het speelveld is gekomen.
Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.
Positie van de spelers
De tegenstanders moeten:
• in het speelveld staan;
• tenminste 5 meter afstand houden van de plaats waar de intrap wordt genomen.
Procedure
Positie bij de intrap
Op het moment dat de speler de intrap neemt:
• staat hij met één voet op de zijlijn of op de grond buiten de zijlijn;
• moet de bal stil liggen op de zijlijn op de plek waar de bal het speelveld verliet of de dichtstbijzijnde plek waar de
bal het plafond/spanten raakte;
• moet hij dit binnen 4 seconden doen, nadat hij gereed was om de intrap te nemen (dit laatste zou ook kunnen zijn;
nadat hij bal de in bezit heeft gekregen).
• moeten alle tegenstanders op minimaal de vereiste 5 meter afstand staan vanaf de plek op de zijlijn waar de
intrap moet worden genomen.
De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt
De bal moet binnen vier seconden, nadat het team klaar is om de bal in het spel te brengen of wanneer de
scheidsrechter aangeeft dat het team klaar is om het in het spel te brengen, in het spel gebracht worden.
Als de intrap wordt genomen en vervolgens, nadat de bal in het spel is geweest, het veld verlaat via dezelfde zijlijn waar
hij werd genomen en zonder een andere speler te raken, wordt de intrap toegekend aan de tegenstander. De intrap
wordt genomen op de plek van de oorspronkelijke intrap.
Als een speler, tijdens het op de juiste wijze nemen van een intrap, de bal opzettelijk tegen een tegenstander trapt om de
bal opnieuw te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met
buitensporige inzet, dan moeten de scheidsrechters het spel door laten gaan.
De nemer mag de bal pas weer spelen nadat deze door een andere speler is geraakt.
Overtredingen/straffen
Als bij een intrap een tegenstander zich met opzet dichter dan 5 meter bij de bal bevindt:
• moet de intrap worden overgenomen door hetzelfde team en aan de verdedigende speler moet de gele kaart
worden getoond, tenzij de voordeelregel kan worden toegepast of er een overtreding werd begaan door het andere
team, die bestraft moet worden met een vrije schop of een strafschop.
Intrap genomen door een andere speler dan de doelverdediger
Als de nemer, nadat hij de bal in het spel heeft gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn hand(en)),
voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Regel 15 – De intrap
53
Als de nemer, nadat hij de bal in het spel heeft gebracht, opzettelijk de bal met de hand(en) of arm(en) speelt, voordat
deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop);
• wordt aan het andere team een strafschop toegekend, wanneer deze overtreding plaatsvond binnen het
strafschopgebied van de nemer.
Intrap door de doelverdediger
Als de doelverdediger, nadat hij de bal in het spel heeft gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn
hand(en)), voordat de bal is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Als de doelverdediger, nadat hij de bal in het spel heeft gebracht, de bal opzettelijk met de hand(en) of arm(en) speelt,
voordat de bal is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, wanneer de overtreding buiten zijn strafschopgebied
plaatsvond, te nemen vanaf de plaats van de overtreding;
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, wanneer de overtreding plaatsvond binnen zijn
eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Indien een tegenstander de nemer op een ongeoorloofde manier misleidt, of hindert:
• wordt hem de gele kaart getoond wegens onsportief gedrag.
Voor elke andere overtreding van deze Regel:
• wordt de intrap genomen door het andere team.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
Procedure – overtredingen
De scheidsrechter wordt er aan herinnerd dat tegenstanders zich niet op minder dan 5 meter van de plaats van de intrap
mogen bevinden. Waar noodzakelijk moet de scheidsrechter een speler die zich binnen deze afstand bevindt vermanen
voordat de intrap is genomen en deze speler de gele kaart tonen wanneer deze vervolgens de juiste afstand nog niet in
acht neemt. Het spel wordt hervat met een intrap.
Als een speler, tijdens het correct nemen van een intrap, de bal met opzet tegen een tegenstander trapt om de bal
nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met
buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.
Als de bal vanuit een intrap rechtstreeks in het doel van het andere team gaat, dan moeten de scheidsrechter een
doelworp toekennen. Als de bal vanuit een intrap rechtstreeks in het eigen doel gaat, dan moet de scheidsrechter een
hoekschop toekennen.
Als de bal niet in het speelveld is gekomen, wordt de intrap aan het andere team toegekend.
Als een intrap niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, moet de scheidsrechter de intrap aan het andere team toekennen
en mag hij de voordeelregel niet toepassen als de bal rechtstreeks naar een tegenstander werd gespeeld.
Twijfel
Wanneer er twijfel is over de vraag welk team de intrap mag nemen, wordt de intrap toegekend aan het team op wiens
speelhelft de bal over de zijlijn is gegaan.
Indien de bal over het snijpunt van doellijn en zijlijn buiten het speelveld komt, moet het spel worden hervat met een
intrap.
Regel 16 – De doelworp
54
Regel 16 – De doelworp
Een doelworp wordt toegekend
• wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht en het laatst is
aangeraakt door een speler van het aanvallende team, mits er geen doelpunt is gescoord zoals bedoeld in Regel 10.
Procedure
• De doelworp wordt door de doelverdediger van het verdedigende team uitgevoerd vanaf een willekeurig punt binnen
zijn strafschopgebied.
• De spelers van het andere team blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is.
• De doelverdediger dient de doelworp binnen vier seconden uit te voeren nadat hij de bal in zijn bezit heeft en in zijn
strafschopgebied is teruggekeerd.
• De bal moet vanaf een willekeurig punt binnen het strafschopgebied gegooid of losgelaten worden door de
doelverdediger van het verdedigende team.
• De bal is in het spel wanneer hij wordt gegooid of losgelaten is en duidelijk/zichtbaar beweegt.
Vanuit een doelworp kan niet rechtstreeks worden gescoord in het doel van het andere team.
Overtredingen/straffen
Als de doelverdediger, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de bal opnieuw speelt
(niet met zijn handen/armen), voordat deze is aangeraakt door een andere speler:
• wordt aan het andere team een indirecte vrije schop toegekend, te nemen op de plaats waar de overtreding
plaatsvond.
Als de doelverdediger de doelworp niet binnen vier seconden neemt;
• wordt aan het andere team een indirecte vrije schop toegekend, die moet worden genomen van de zes-meterlijn op
de plek die het dichts is gelegen bij de plaats van de overtreding.
• Als de doelverdediger, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de bal opzettelijk
met hand(en) of arm(en) speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een directe vrije schop
toegekend aan het andere team toegekend of een indirecte vrije schop wanneer de overtreding binnen het eigen
strafschopgebied plaats vindt
Beide teams
Als de doelworp niet binnen vier seconden wordt uitgevoerd:
• wordt aan het andere team een indirecte vrije schop toegekend, te nemen vanaf de zes-meterlijn op de plek zo dicht
mogelijk bij de plaats van overtreding.
Als zich bij het uitvoeren van de doelworp nog spelers van het andere team binnen het strafschopgebied bevinden:
• moet de doelworp worden overgenomen als een speler van het andere team de bal raakt of de doelverdediger hindert
bij het uitvoeren van de doelworp.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Procedure – Overtredingen
Als een tegenstander het strafschopgebied betreedt of zich daar nog bevindt, voordat de bal in het spel is en er wordt
vervolgens een overtreding begaan op deze speler door een verdediger, dan wordt de doelworp overgenomen en aan de
verdediger wordt eventueel de gele kaart getoond, of hij wordt definitief van het speelveld gezonden, al naar gelang van
de aard van de overtreding.
Als bij een doelworp, één of meerder speler(s) zich nog binnen het strafschopgebied bevindt/bevinden, omdat de
doelverdediger de doelworp zo snel wil nemen dat hij/zij onvoldoende tijd had(den) om het strafschopgebied te verlaten,
moet de scheidsrechter het spel door laten gaan als de bal rechtstreeks buiten het strafschopgebied komt.
Regel 16 – De doelworp
55
Als de doelverdediger, wanneer hij de doelworp op de juiste wijze uitvoert, de bal opzettelijk tegen een tegenstander
werpt, die buiten het strafschopgebied staat, om weer in balbezit te komen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of
onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.
Om het tellen van de vier seconden te kunnen beginnen is het niet nodig om te wachten tot de doelverdediger de bal in
bezit heeft.
Twijfel
Bij de doelworp geldt, als de scheidrechter twijfelt of de bal over de doellijn is gegaan via een aanvaller of een verdediger
(natuurlijk uitgezonderd het gedeelte tussen de doelpalen), hij een doelworp zal toekennen. Hij dient eenzelfde beslissing
te nemen als een aanvaller en een verdediger gelijktijdig de bal raken en deze vervolgens over de doellijn gaat.
Regel 17 – De hoekschop
56
Regel 17 – De hoekschop
Een hoekschop is een manier om het spel te hervatten.
Een hoekschop wordt toegekend, wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij
door de lucht en het laatst is geraakt door een speler van het verdedigende team, mits er geen doelpunt is gescoord
zoals bedoeld in Regel 10.
Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van het andere team.
Procedure
• De bal moet liggen op het snijpunt van doel-/zijlijn, of binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied, het dichtst bij
de plaats waar de bal over de doellijn ging.
• De tegenstanders moeten zich op tenminste 5 meter van de bal/het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het
spel is.
• De bal is in het spel als deze is gespeeld en beweegt.
• De nemer mag de bal niet opnieuw spelen, voordat deze is geraakt door een andere speler.
Overtredingen en straffen
Als de tegenstander te dicht bij de bal staat als een hoekschop wordt genomen:
• wordt de hoekschop opnieuw genomen door hetzelfde team en kan de overtredende speler de gele kaart worden
getoond, tenzij de voordeelregel kan worden toegepast, of het verdedigende team begaat een overtreding die
bestraft moet worden met een vrije schop of een strafschop.
Indien een tegenstander de nemer ongeoorloofd misleidt of hindert:
• wordt hem de gele kaart getoond wegens onsportief gedrag.
Als de hoekschop niet binnen vier seconden is genomen:
• wordt een doelworp toegekend aan het andere team.
Voor elke andere overtreding van deze Regel:
• wordt de hoekschop overgenomen.
Hoekschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger:
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met de
hand(en)), voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije schop).
Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opzettelijk met de hand(en) of arm(en) speelt,
voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
• wordt een strafschop toegekend als deze overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de nemer.
Hoekschop genomen door de doelverdediger:
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt (niet met zijn hand(en)),
voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de opzettelijk met de hand(en) of arm(en) speelt, voordat
deze is geraakt door een andere speler:
Regel 17 – De hoekschop
57
• wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team, wanneer de overtreding plaatsvond buiten diens
strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de Vrije
Schop).
• wordt een indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, wanneer de overtreding plaatsvond binnen diens
strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 – Plaats van de
Vrije Schop).
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Procedure – Overtredingen
De scheidsrechter wordt er aan herinnerd dat tegenstander(s) zich op minimaal 5 meter van het snijpunt van doel-/zijlijn
of het strafschopgebied moeten bevinden totdat de bal in het spel is (de eventuele markeringen buiten het speelveld
mogen als hulpmiddel gebruikt worden). Waar noodzakelijk moet de scheidsrechter een speler die zich binnen deze
afstand bevindt, vermanen voordat de hoekschop is genomen en de speler de gele kaart tonen wanneer deze
vervolgens de juiste afstand niet in acht neemt.
Als de nemer de bal voor de tweede keer speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler, dan wordt een
indirecte vrije schop toegekend aan het andere team, te nemen vanaf de plaats waar het opnieuw raken gebeurde (zie
Regel 13 – Plaats van de Vrije Schop).
Als een speler, tijdens het op de juiste wijze uitvoeren van de hoekschop, de bal met opzet tegen een tegenstander trapt
om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dat te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard
gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.
De bal moet op het snijpunt van doel-/zijlijn of binnen het hoekschopgebied liggen en is in het spel wanneer deze is
gespeeld en beweegt. De bal hoeft dus het snijpunt/het hoekschopgebied niet te verlaten om in het spel te zijn.
Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
58
Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
De drie goedgekeurde manieren om te bepalen wie winnaar is, wanneer de competitiereglementen bepalen, dat er een
winnaar moet zijn bij een gelijk spel, zijn:
• de regeling van de “uit-doelpunten”;
• de verlenging;
• de strafschoppenserie.
De regeling van de “uit-doelpunten”
De competitiereglementen mogen bepalen dat, daar waar teams zowel uit als thuis tegen elkaar spelen en er sprake is
van een gelijke stand na de tweede wedstrijd, elk gemaakt doelpunt op het terrein van de tegenstander dubbel zal tellen.
De verlenging
De competitiereglementen mogen bepalen dat er twee extra, gelijke periodes van 10 minuten per periode worden
gespeeld. De voorwaarden van Regel 8 zijn hierbij van toepassing.
De strafschoppenserie
59
De strafschoppenserie
Procedure
1. De scheidsrechter bepaalt op welk doel de strafschoppen zullen worden genomen.
2. De scheidsrechter zal tossen met een muntstuk en de aanvoerder van het team dat de toss wint, beslist of zijn team
de eerste of de tweede strafschop zal nemen.
3. De scheidsrechter en de secretaris maken aantekeningen van de genomen strafschoppen.
4. Met in acht neming van de hierna genoemde voorwaarden, nemen beide teams 5 strafschoppen.
5. De strafschoppen worden om en om genomen.
6. De strafschoppenserie zal niet worden voortgezet, zodra een team een aantal doelpunten heeft gemaakt, dat door
het andere team niet meer kan worden bereikt.
7. Nadat elk team 5 strafschoppen heeft genomen en beide een gelijk aantal of geen doelpunten heeft gemaakt, wordt
de strafschoppenserie in dezelfde volgorde voortgezet. Het team dat een doelpunt meer heeft gemaakt dan het
andere team, nadat beide teams een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, is de winnaar.
8. Alle spelers en wisselspelers moeten aan de strafschoppenserie deelnemen.
9. De doelverdediger mag van plaats wisselen met elke speler tijdens de strafschoppenserie.
10. Elke strafschop moet door een andere speler genomen worden en alle in aanmerking komende
spelers/wisselspelers moeten een strafschop hebben genomen, voordat een speler een tweede strafschop mag
nemen.
11. Een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie mag op elk moment tijdens het
nemen van de strafschoppenserie met de doelverdediger van plaats wisselen, op voorwaarde dat de scheidsrechter
hiervan in kennis is gesteld en de uitrusting van deze speler in orde is.
12. Alleen de in aanmerking komende spelers en ook de doelverdedigers, de scheidsrechter en de secretaris mogen
zich tijdens de strafschoppenserie op het speelveld bevinden.
13. Alle in aanmerking komende spelers/wisselspelers, met uitzondering van de nemer en de beide doelverdedigers,
moeten zich met de secretaris op die speelhelft opstellen, waar de strafschoppen niet worden genomen.
14. De doelverdediger, die tot hetzelfde team behoort als de nemer, moet zich opstellen binnen het speelveld op ten
minste 5 meter afstand van de bal en achter het strafschoppunt.
15. Tenzij anders is bepaald, zullen de betreffende spelregels en de Officiële Beslissingen van de Internationale F.A.
Board ten aanzien van de strafschoppenserie van kracht zijn.
16. Indien bij het einde van de wedstrijd en voordat de strafschoppen worden genomen, een team een groter aantal
spelers heeft dan het andere team, moet dit team haar aantal spelers verminderen tot het aantal van het andere
team. De aanvoerder moet de scheidsrechter op de hoogte brengen van de naam en het nummer van elke
uitgesloten speler.
17. Als een team haar aantal spelers moet verminderen tot het aantal van het andere team, mag dit team de
doelverdedigers uitsluiten van het nemen van de strafschop.
18. Een doelverdediger, die door zijn team als nemer van een strafschop is uitgesloten en die zich bevindt op die andere
speelhelft, mag op elk moment tijdens de strafschoppenserie van plaats wisselen met de doelverdediger, die op dat
moment actief is.
19. Voor aanvang van de strafschoppenserie moet de scheidsrechter zich ervan overtuigen, dat een gelijk aantal spelers
van elk team, die de strafschop moeten nemen, op de andere speelhelft verblijft.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechters
De verlenging
Procedure
• aan spelers en wisselspelers kan de gele/rode kaart worden getoond tijdens de verlengingen.
De strafschoppenserie
60
De strafschoppenserie
Procedure
1. De strafschoppenserie is geen onderdeel van de wedstrijd.
2. Het strafschopgebied waar de strafschoppenserie wordt afgewerkt mag alleen worden veranderd wanneer het doel
of het veldoppervlak onbruikbaar worden.
3. Wanneer alle gerechtigde spelers/wisselspelers een strafschop hebben genomen hoeft dezelfde volgorde als in de
eerste ronde niet in acht te worden genomen.
4. Ieder team is verantwoordelijk voor het kiezen van de spelers/wisselspelers uit diegene die een strafschop mogen
nemen, alsmede voor de volgorde waarin de strafschoppen genomen zullen worden en deze volgorde wordt
opgegeven aan de secretaris.
5. Een geblesseerde speler mag niet worden vervangen tijdens de strafschoppenserie; dit geldt niet voor de
doelverdediger.
6. Als de doelverdediger van het speelveld wordt gezonden tijdens de strafschoppenserie, moet hij vervangen worden
door één van de gerechtigde spelers/wisselspelers, echter niet door een doelverdediger, die vooraf uitgesloten van
het nemen van een strafschop.
7. Een speler/wisselspeler kan de rode kaart worden getoond tijdens de strafschoppenserie.
8. De scheidsrechter moet de strafschoppenserie niet staken als een team minder dan 3 spelers heeft.
9. Als een speler geblesseerd is geraakt of van het speelveld is gezonden tijdens de strafschoppenserie en zijn team
daardoor één speler minder heeft, hoeft de scheidsrechter het aantal spelers, van het andere team, dat aan deze
serie deelneemt, niet te verminderen. Een gelijk aantal spelers van elk team is alleen vereist bij het begin van de
strafschoppenserie.
10. Als de bal één van doelpalen, de doellat, of de doelverdediger raakt voordat deze over de doellijn tussen de
doelpalen gaat, moet de scheidsrechter een doelpunt toekennen.
11. Als de bal barst of onbruikbaar wordt, nadat één van de doelpalen, de doellat, of de doelverdediger is geraakt en in
het doel gaat, moet de scheidsrechter een doelpunt toekennen.
12. Als de bal barst of onbruikbaar wordt, nadat één van de doelpalen, de doellat, of de doelverdediger is geraakt en niet
in het doel gaat, moet de scheidsrechter deze strafschop niet over laten nemen.
Er wordt geacht dat de strafschop is genomen.
Als, voordat begonnen is met de strafschoppenserie, één of meer spelers het speelveld verlaten of weigeren aan de
strafschoppenserie deel te nemen, nadat er met de serie is gestart en niet geblesseerd zijn, moet de scheidsrechter
deze strafschoppenserie staken en dit voorval aan de bond melden.
Scheidsrechterssignalen
61
Scheidsrechterssignalen
Directe vrije schop Indirecte vrije schop Voordeel overtreding
Gele kaart Rode kaart Start en hervatting van het spel
(aftrap)
Scheidsrechterssignalen
62
4 sec. regel
Spelregels distrct zaalvoetbal – juli 2013
63
KNVB
amateurvoetbal
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX ZEIST
Postbus 515, 3700 AM ZEIST
Telefoon 0343 49 92 11
Fax 0343 49 91 99
E-mail zaalvoetbal@knvb.nl
Website: www.knvb.nl