Zaanstad- De laatste paar weken vallen er veel (rode) kaarten binnen de club. Wij willen de spelers hiervoor waarschuwen en hopen op fairplay gedrag van spelers en teams. We kopen er allemaal niets voor als wedstrijden worden gestaakt en spelers worden geschorst. Dit levert onnodig werk en onkosten op. Zonde tijd en geld. Hieronder nog eens de spelregelsamenvatting van de KZZ. Ook is er nog steeds een tekort aan scheidsrechters en dienen clubs die thuisspelen de fluit ter hand te nemen wanneer er geen scheidsrechter aangesteld is.

Spelregels
Er wordt binnen de KZZ gespeeld volgens de regels en reglementen van de KNVB, zoals
vermeld in de handleiding voor scheidsrechters, het bewaarnummer en andere officiële
geschriften. Dit zijn de spelregels welke gelden voor de teams, spelend in de KNVB 2e klasse
en lager. Daar waar binnen de KZZ van de spelregels wordt afgeweken (reservekleding,
speelduur, tossen voor de wedstrijd etc.) is al bekend gemaakt.
Bovenstaande houdt (onder andere) in:
– na 2 x geel (bij de 2e
x geel gevolgd door rood) in een wedstrijd volgt GEEN schorsing.
– na DIRECT rood in een wedstrijd mag vanaf die tijd door die speler niet gespeeld
worden totdat het team, waarbij hij de directe rode kaart kreeg, de daaropvolgende
wedstrijd heeft gespeeld.
Als een speler een DIRECTE RODE kaart heeft gekregen, maakt:
– de scheidsrechter;
– de secretaris / tijdwaarnemer (zo nodig);
– de aanvoerder van de tegenpartij (zo nodig) en
– de betrokken speler
een strafrapport dan wel verweerschrift op. Deze formulieren liggen in alle sporthallen. Zij
dienen gezonden te worden naar onze wedstrijdsecretaris, binnen 3 dagen nadat het voorval
heeft plaatsgevonden. Deze zaak wordt vervolgens ter beoordeling aan de S.A.C. voorgelegd,
waarna het bestuur van de KZZ de straffen uitspreekt. De 1e wedstrijd na de rode kaart,
welke de speler niet gespeeld heeft, wordt bij schorsingen in mindering gebracht. Dit geldt
uiteraard niet bij “uitsluitingen”.
Van deze uitspraken krijgen schriftelijk bericht:
10
– de speler (dit wordt gezonden naar het adres dat bij inschrijving is opgegeven, tenzij
een eventuele adreswijziging is doorgegeven > dan gaat de schriftelijke uitspraak
naar het nieuwe adres = uw eigen verantwoording);
– de secretaris van zijn vereniging;
– de scheidsrechter.
Het (eventuele) bezwaarschrift tegen de opgelegde straf dient binnen 1 week na datering
van de brief van de KZZ met de uitspraak, gezonden te worden naar de secretaris van de KZZ.
Het bezwaar wordt in de eerstvolgende vergadering besproken. Tot die tijd ontvangt uw
speler een tijdelijke spelerspas die door de KZZ wordt uitgevaardigd.
Het innemen van de spelerspas
De wedstrijdformulieren en de KZZ spelerspassen moeten minstens 5 minuten voor aanvang
bij de secretaris / tijdwaarnemer zijn ingeleverd. Deze controleert de passen met de namen
op het wedstrijdformulier en de scheidsrechter bekijkt vóór de wedstrijd of de pasfoto’s
overeenkomen met de gezichten van de spelers.
De secretaris / tijdwaarnemer houdt de gehele wedstrijd de passen onder zich.
Indien een speler tijdens de wedstrijd de directe rode kaart krijgt, neemt de scheidsrechter
zijn spelerspas in. Deze pas wordt samen met het sporthalformulier en de
wedstrijdformulieren toegezonden aan onze 2e wedstrijdsecretaris. Dit toezenden gebeurt
door de zaaldienst. Indien de straf uitgesproken is, krijgt die speler de pas retour gezonden
na beëindiging van zijn straf.

december 7, 2022