Zaanstad- Eerder maakten we bekend dat de oude FCZSW/FC Zaanstreek tenue`s naar een nader te bepalen doel gingen. Vorig jaar gingen deze naam Marokko waar initiatiefnemer M`barrek OUbahssou deze persoonlijk in de Woestijn afleverde. Dit jaar gaan onze oude tenue`s naar Gambia. Martijn Molenaar en initiatiefneemster Ite Visser maken onder andere deel uit van de Stichting Gambia Team Nederland.
Met hen is FC Zaanstreek in contact gekomen. Deze organisastie is opgericht op 2 september 2008 en is via KvK 34311151 ook formeel ingeschreven. Hieronder vatten we samen wat deze organisatie zoal doet. Wij hopen dan ook dat vele leden hun oude tenue`s willen afstaan om zo veel mogelijk tenue`s vanuit de Zaanstreek richting Gambia, een van de armste langen van de wereld, te kunnen sturen.

Missie:
Stichting Gambia Team Nederland (Gambia Team.NL) is opgericht op 2 september 2008
met als doelstelling:
het (doen) verlenen en verbeteren van basisbehoeften en levensomstandigheden in Gambia
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

De doelstelling:
Het doel van Stichting Gambia Team NL is het realiseren van verbeteringen op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg en het bevorderen van sportactiviteiten in Berending.
Belangrijk aspect hierbij is, dat de doelen en wensen in samenspraak met de lokale
bevolking worden bepaald om zodoende een optimale betrokken- en verantwoordelijkheid te
creëren. Bovendien is de coördinatie van de projecten gewaarborgd doordat we permanent
een Nederlandse contactpersoon ter plekke hebben. Zij is de intermediair tussen stichting
Stichting Gambia Team.NL en NGO Pallum, de dorpsraad van het dorp.

De beleidsuitgangspunten van de organisatie:
De stichting dient een onafhankelijk bestuur te hebben. Ter controle bezoekt het bestuur (of
afgevaardigden) regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) de projecten in Gambia.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel
wel recht op vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de uitoefening van hun functie.
Projecten dienen zoveel mogelijk te zijn gericht op structurele hulp.

Actueel beleid projecten
Onderwijs
• Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.
• Kinderen te voorzien van een goede basis voor verdere educatie.
• De ouders van de leerlingen en studenten bewust maken van het belang van
onderwijs voor een betere toekomst van hun kinderen.
• Jongeren en ouderen stimuleren om te leren lezen en schrijven.
• Opzetten van Vakonderwijs voor jongeren.
• De scholen dienen laagdrempelig te zijn. Hiervoor dient het schoolgeld /
ouderbijdrage minimaal te zijn zodat vooral kinderen uit de arme gezinnen naar
school kunnen.
• Zorg dragen voor het vervoer van hulpmiddelen en schoolmaterialen naar Gambia.
Gezondheidszorg
• Het ondersteunen van de gezondheidszorg in Gambia door o.a
het inzamelen van ziekenhuisapparatuur, overige hulpmiddelen en medicijnen.
• Zorg dragen voor het vervoer van hulpmiddelen en medicijnen naar The Gambia.

Sport
• Het ondersteunen van sportactiviteiten op de Pallum scholen in Berending door het
verzamelen van sportmaterialen en -kleding.
Doelstelling voor 2018: de aanleg van de elektriciteitspalen en bekabeling zodat dat
elektrische installatie op de Lower Basic- en Upper School gerealiseerd konden worden.
Dit ter voorbereiding van het ICT project dat in 2019 van start zal gaan in samenwerking met
o.a. leerlingen van een school voor middelbaar beroeps onderwijs in het kader van een
stageproject. Dankzij een genereuze sponsoring van de schoolmaterialen voor het lesjaar
2018/2019 (exclusief lesboeken) is de bijdrage voor onderwijs lager uitgevallen. Alle
verbeteringen hebben wij alleen kunnen verwezenlijken door de bijdrage, ondersteuning en
inzet van onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en de inzet van de plaatselijke bevolking en
het bestuur.

Werkzaamheden:
• Het beheer van gelden en het bepalen van de besteding van gelden
• Het bepalen en vaststellen van het beleid en evt. reglementen.
• Het aanstellen / benoemen van bestuur.
• Het wijzigingen van de statuten.
• Het onderhouden van contacten.
• Het onderhouden van contacten met Gambiaanse autoriteiten.

• Het informeren van donateurs en andere belanghebbenden.
• Het doen van administratie en het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag.
• Het inzamelen en vervoeren van hulpgoederen.
• Het presenteren van de stichting en geïnteresseerden informeren over de stichting.
• Het initiëren en bewerkstellen van uitwisselingsprogramma’s.
• Alle overige voorkomende werkzaamheden.

Werving van fondsen en gelden
• Het houden van lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen en groepen
• Organiseren van kleinschalige festiviteiten, acties en evenementen
• Deelname Amsterdam-Dakar projecten
• Deelname Dam tot Damloop
• Aanvraag subsidies Wilde Ganzen/ NCDO en diverse fondsen
• Werven donateurs.
• Rondleiding donateurs en geïnteresseerde naar de projecten in Gambia.
• Overige

Foto onderschrift: Initiatiefneemster Ite Visser in gesprek met de lokale media in Gambia

augustus 22, 2020