FAIR PLAY PROTOCOL FCZSW/COVEBO

MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN EN FATSOENSNORMEN
FCZSW/COVEBO is een sportvereniging waar maatschappelijke waarden en fatsoensnormen hoog in
het vaandel staan en dus is wangedrag op en rond de sportvelden en in de sporthallen absoluut
ontoelaatbaar.

FAIR PLAY GEDRAGSCODE
In de “Fair Play Gedragscode” is aangegeven welk gedrag verwacht wordt van personen die op
enigerlei wijze verbonden zijn met FCZSW/COVEBO.

COMMISSIE FAIR PLAY
Om adequaat op te kunnen treden tegen wangedrag en consistent passende maatregelen te kunnen
nemen is met ingang van het seizoen 2018-2019 door het Hoofdbestuur de Commissie Fair Play (CFP)
geïnstalleerd. In de CFP hebben de volgende leden zitting: Ralph Kerssens, Frans Bosch

ONGEWENST GEDRAG, SEKSUELE INTIMIDATIE, VERTROUWENSPERSOON
Indien je bij FCZSW/COVEBO geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten,
seksuele intimidatie, discriminatie en agressie kan je, als je dat wenst, met die problemen terecht bij
Ralph Kerssens zijnde de vertrouwenspersoon binnen de CFP. Het is ook mogelijk misstanden of zorgen over
gedrag binnen de sportwereld in Zaanstad anoniem te melden bij het Meldpunt Veilig Sportklimaat.
Dat kan je doen door het meldformulier van de GGD in te vullen. Dat formulier vind je op
www.ggdzw.nl/professionals/sport-en-vrijwilligersorganisaties/meldformulier-veilig-sportklimaat/

Wil je graag in contact komen met de vertrouwenspersoon van de GGD, stuur dan een email naar
veiligsportklimaatzaanstad@ggdzw.nl. Bellen kan ook op de werkdagen van 9.00 tot 17.00 met 075 651 83 80.
Contact opnemen met Ralph Kerssens kan per telefoon op 06-53334163 en per email via info@fczsw.nl

INCIDENTEN
Lichte overtredingen
Lichte en op zich zelf onschuldige overtredingen binnen het team, moeten worden opgepakt en
afgehandeld door de betreffende leiders, trainers en commissarissen. Mocht dit niet afdoende zijn
dan dient de CFP te worden ingeschakeld.​

Onacceptabele gebeurtenissen
Indien zich onverhoopt onacceptabele gebeurtenissen voordoen zal het incident, door invulling van
het “Meldingsformulier Incidenten”, moeten worden gemeld aan de CFP welke, na hoor en
wederhoor, passende maatregelen zal kunnen opleggen aan degenen die zich niet hebben gehouden
aan de fatsoensnormen.

Werkwijze
a. Melding door betrokkene(n) of door derde(n) middels het “Meldingsformulier Incidenten”,
b. Uitvoering van het Fair Play beleid door de CFP, te weten:
1. Clubbestuur en betrokkenen informeren dat een incident is gemeld,
2. Feiten inventariseren en vastleggen,
3. Hoor en wederhoor toepassen,
4. Gevoerde gesprekken vastleggen en communiceren met betrokkenen,
5. Passende maatregel(en) bepalen,
6. Clubbestuur en betrokkenen informeren over passende maatregelen,
7. Alle gegevens betreffende het incident registreren in het dossier “Incidenten”.

Beroep aantekenen
Tegen het besluit van de CFP kunnen betrokkenen in beroep gaan door binnen één week nadat het
besluit kenbaar is gemaakt, schriftelijk beroep aan te tekenen bij de secretaris van het clubbestuur.
Het clubbestuur zal dat beroep binnen 7 werkdagen behandelen. De uitspraak van het clubbestuur is
bindend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *